အူရီဒူးမွ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဒီဂ်စ္တယ္က႑တိုးတက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္

အူရီဒူးမွ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဒီဂ်စ္တယ္က႑တိုးတက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ google

ကမာၻ႔ထိပ္တန္း ဦးေဆာင္လွ်က္ရွိေသာ အိုင္စီတီ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို

ေပးအပ္လွ်က္ရွိသည့္ ကုမၸဏီမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည့္ အူရီဒူးသည္ GSMA အဖြဲ႔၏ ကတိထားရွိမႈႏွင့္အတူ ဒီဂ်စ္တယ္စနစ္ေဖာ္ေဆာင္ေရးတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္အတြက္ ၎၏ အဆင့္ျမင့္ Supernet၊ ဆန္းသစ္တီထြင္ထားေသာ အက္ပလီေကးရွင္းမ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏွင့္ ပုဂၢလိက အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း တို႔မွတဆင့္ ယခင္က အင္တာနက္ကို အသံုးမျပဳဖူးေသးေသာ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ျပည္သူမ်ားကို ဒီဂ်စ္တယ္ နည္းပညာႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားစြာကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

တစ္ခုျဖစ္သည့္ အူရီဒူးသည္ GSMA အဖြဲ႔၏ ကတိထားရွိမႈႏွင့္အတူ ဒီဂ်စ္တယ္စနစ္ေဖာ္ေဆာင္ေရးတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အတြက္ ၎၏ အဆင့္ျမင့္ Supernet၊ ဆန္းသစ္တီထြင္ထားေသာ အက္ပလီေကးရွင္းမ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏွင့္ ပုဂၢလိက အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း တို႔မွတဆင့္ ယခင္က အင္တာနက္ကို အသံုးမျပဳဖူးေသးေသာ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ျပည္သူမ်ားကို ဒီဂ်စ္တယ္ နည္းပညာႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားစြာကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

လူဦးေရ ၅၃သန္းေက်ာ္ရွိသည့္ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အူရီဒူးမွ My Ooredoo App ကိုအသံုးျပဳၿပီး သံုးစြဲသူေပါင္း ၈၀၀,၀၀၀ ကို ဒီဂ်စ္တယ္စနစ္ျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာေျပာင္းလဲ မိတ္ဆက္ေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ အူရီဒူး၏ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ိဳးစံုပါ၀င္ေသာ မိုဘိုင္းအက္ပလီေကးရွင္းတြင္ Live Streaming ၾကည့္ရွဳႏိုင္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ မိမိ၏ အေကာင့္အား စစ္ေဆးၾကည့္ရွဳႏိုင္ေသာ အခ်က္အလက္၊ အစီအစဥ္မ်ားကို ၀ယ္ယူႏိုင္ျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈ၊ အျခားထပ္ေဆာင္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ဆုလက္ေဆာင္ေပးျခင္းအစီအစဥ္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ အစီအစဥ္မ်ားလည္း ပါရွိပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိလူဦးေရ၏ ၆၅% သည္ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အူရီဒူးျမန္မာက ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားအတြက္ IVR ၀န္ေဆာင္မႈကို ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ၀န္ေဆာင္မႈသည္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ႏွင့္ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားအား ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာျဖင့္ ေန႔စဥ္ကူညီမႈမ်ားေပးသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ ၀န္ေဆာင္မႈကို ရယူရန္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ၄၅၆ သို႔ ဖုန္းေခၚဆိုၿပီး ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ ဆက္စပ္လွ်က္ရွိေသာ မိုးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္၊ ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ား၏ ေန႔စဥ္ေစ်းႏႈန္းမ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အခမဲ့ ရယူႏိုင္ပါသည္။ ့ အဆိုပါ ၀န္ေဆာင္မႈကို အစဥ္အျမဲအသံုးျပဳေစရန္အျပင္ အပန္းေျဖမႈရရွိေစရန္အတြက္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ေတးသီခ်င္းမ်ား နားဆင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေဗဒင္ၾကည့္ရွဴႏိုင္ရန္ ထပ္ေဆာင္း၀န္ေဆာင္မႈကို အဆိုပါ IVR မွ တဆင့္ ေပးအပ္ထားပါသည္

အူရီဒူးသည္ အမ်ိဳးသမီး စီးပြားေရးစြန္႔ဦးေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသရွိ ဒီဂ်စ္တယ္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းျပီး ျမန္မာႏို္င္ငံတစ္၀ွမ္းတြင္ ဒီဂ်စ္တယ္စနစ္ ေဖာ္ေဆာင္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္အတူ ျပည္သူလူထု အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားစြာရရွိႏိုင္ရန္ ေရရွည္အက်ိုးျပဳမည့္ပံုစံကို ဖန္တီးေဖာ္ေဆာင္ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။ အူရီဒူးအေနျဖင့္ အူရီဒူးအမွတ္တံဆိပ္ ေက်းလက္အေရာင္းဆိုင္ ၄၅၀ကို ျမန္မာႏို္င္ငံတစ္၀ွမ္းရွိ အစြန္အဖ်ား ေဒသမ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံအတြင္း ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ဒီဂ်စ္တယ္အေတြ႔အၾကံဳမ်ား ေပးအပ္သည့္အျပင္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ကိုင္သူမ်ား ပိုမိုမ်ားျပား လာရန္လည္း လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိပါသည္။

အူရီဒူးျမန္မာ၏ Acting CEO ျဖစ္သူ Mr. Alok Verma က “အူရီဒူးျမန္မာအေနနဲ႔ အျပည့္အ၀ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းနည္းကို အသံုးျပဳၿပီး ဒီဂ်စ္တယ္စနစ္ေျပာင္းလဲမႈကို ပူးေပါင္းပါ၀င္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ မိုဘိုင္းနည္းပညာရဲ႕ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ျပန္႔ႏွံ႔ေစဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ရည္သန္ပါတယ္။ ဒီဂ်စ္တယ္စနစ္ဟာဆိုရင္ ျပည္သူေတြရဲ႕ ဘ၀ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစမယ့္ အျပင္ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးက႑၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ႏွင့္ ဒီဂ်စ္တယ္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ တိုးတက္လာေစရန္ တြန္းအားေပး လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ ပါတယ္။ အူရီဒူးအေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ေနာက္ဆံုးေပၚနည္းပညာေတြ ယူေဆာင္ေပးျခင္းႏွင့္အတူ ပညာသားပါေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ ဆန္းသစ္ တီထြင္ထားေသာ အက္ပလီေကးရွင္းမ်ားျဖင့္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ ဘ၀ကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

 

 

Read times
Rate this item
(1 Vote)