MPT မွ “ခင့္ကမၻာ” ေပၚတယ္ဝန္ေဆာင္မႈကို မိတ္ဆက္

MPT မွ “ခင့္ကမၻာ” ေပၚတယ္ဝန္ေဆာင္မႈကို မိတ္ဆက္ google.com
ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ စိတ္ခြန္အားတိုးတက္မႈ အခန္းက႑ကို အေလးထားေသာ MPT သည္ ယေန႔ခတ္၏ ဒီဂ်စ္တယ္ေရစီးေၾကာင္း အေျပာင္းအလဲမ်ား နွင့္အညီ
   အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ဗဟုသုတနွင့္ ရသမ်ိဳးစံုကို  ပံ့ပိုးႏိုင္ရန္အဓိက စီစဥ္ထားေသာ "ခင့္ကမၻာ"  ေပၚတယ္ ဝန္ေဆာင္မႈ အသစ္ကို  ယေန႔ မိတ္ဆက္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ အဆိုပါဝန္ေဆာင္မႈတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အတြက္ အဓိကရည္ရြယ္ထားေသာ   သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ဖတ္ရႈႏိုင္ၿပီး       အသက္အရြယ္ အပိုင္းအျခား အားလံုးအေပၚ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မည့္ ဗဟုသုတနွင့္ ရသမ်ိဳးစံုကို http://khintkabar.com မွတစ္ဆင့္ တစ္ေနရာတည္းတြင္ ေလ့လာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
 
“ခင့္ကမၻာ” ေပၚတယ္ ဝန္ေဆာင္မႈသည္  ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုးနွင့္ ဦးေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာ  ျဖစ္သည့္ MPT ႏွင့္  မိုဘိုင္းလ္ ႏွင့္ ဝက္ဘ္ေပၚတယ္မ်ားေပၚမွ နည္းပညာႏွင့္ တယ္လီကြန္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ထပ္ေဆာင္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (VAS) ကို ေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ CSS Technology ကုမၸဏီတို႔ လက္တြဲ ေဆာင္ရြက္ထားသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
 
“ခင့္ကမၻာ”  ေပၚတယ္ဝန္ေဆာင္မႈသည္ MPT သံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ သီးသန္႔စီစဥ္ထားျခင္းျဖစ္ကာ အမ်ိဳးအစား စံုလင္လွေသာ ဗဟုသုတမ်ားႏွင့္ ရသမ်ိဳးစံုကို ေန႔စဥ္ စာရင္းသြင္း ရယူအသံုးျပဳႏိုင္မည္  ျဖစ္သည္။ MPT ၏ အလ်င္ျမန္ဆံုးႏွင့္ အက်ယ္ျပန္႔ဆံုး ကြန္ရက္မွ တစ္ဆင့္  အဆိုပါ ေပၚတယ္ဝန္ေဆာင္မႈတြင္ အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ ပင္ကိုယ္အရည္အေသြး၊ ဗဟုသုတမ်ား၊ ရသမ်ိဳးစံု၊ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ၊ အေတြးအေခၚ စသည္တို႔အတြက္ အက်ိဳးျပဳေပးႏိုင္မည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို  ေဖာ္ျပေပးထားသည္။   MPT အသံုးျပဳသူမ်ားသည္ ၎ဝန္ေဆာင္မႈတြင္ က႑ (၈) ခု ျဖစ္သည့္ ေဆာင္းပါးမ်ား၊ ေပ်ာ္စရာ၊ ပ႐ိုမိုး႐ွင္းမ်ား၊ အခ်က္အျပဳတ္၊ DIY ၊ ဖက္ရွင္၊ အေထြေထြဗဟုသုတ ႏွင့္ သီခ်င္းမ်ား စသည္တို႔ကို   တစ္ရက္လွ်င္  ၉၉ က်ပ္ ႏႈန္းျဖင့္ သက္သက္သာသာ ရယူ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
 
ေဆာင္းပါးမ်ား - အဆိုပါက႑တြင္ က်န္းမာေရး ၊အလွအပ၊ အခ်စ္ေရး ႏွင့္အျခားေသာ ပ်ိဳေမတို႔ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားစြာကို အေထာက္အပံ့ေပးႏိုင္မည့္ ဗဟုသုတရဖြယ္ အေၾကာင္းအရာမ်ားစြာကို ေရြးခ်ယ္၍ ဖတ္႐ႈႏိုင္သည္။
 
ေပ်ာ္စရာ - အဆိုပါက႑တြင္ ႐ုပ္ျပဟာသမ်ား၊ ဇာတာခြင္ႏွင့္တားေရာ့မ်ားမွတစ္ဆင့္ ပ်ိဳေမတို႔အတြက္  ကံေကာင္းေစမည့္ အေရာင္၊ ဂဏန္း၊ ေန႔ရက္ႏွင့္ အခ်ိန္၊ အခ်စ္ေရးႏွင့္ လူမႈဆက္ဆံေရးက႑မ်ားတြင္ သင့္ေတာ္ရာ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ကူညီေပးမည့္ အစီအစဥ္မ်ား ပါဝင္သည္။
 
ပ႐ိုမိုး႐ွင္း - ပ႐ိုမိုး႐ွင္းက႑တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းတြင္ ပစၥည္းမွန္မွန္ ေစ်းတန္တန္ျဖင့္ ရ႐ွိႏိုင္မည့္ ေလ်ာ့ေစ်း ေပးေနေသာ ေနရာမ်ားႏွင့္ ပ႐ိုမိုး႐ွင္းပြဲက်င္းပမည့္ ေနရာမ်ားကိုပါ ေဖာ္ျပထားသည္။
 
အခ်က္အျပဳတ္ - အခ်က္အျပဳတ္က႑တြင္  မိမိအိမ္၌  အလြယ္တကူ ခ်က္ျပဳတ္ႏိုင္မည့္ အေ႐ွ႕တိုင္း ႏွင့္ အေနာက္တိုင္း ဟင္းလ်ာမ်ားအျပင္ ျမန္မာ့ရိုးရာ  ဟင္းလ်ာမ်ားကို အရသာ႐ွိ႐ွိခ်က္ျပဳတ္ခ်င္ေသာ အိမ္ေထာင္႐ွင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္  ဟင္းခ်က္နည္းမ်ားကိုပါ ေဖာ္ျပထားသည္။
 
DIY - ၎ က႑တြင္ ပ်ိဳေမမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ အားလပ္ခ်ိန္မ်ားတြင္ မိမိတို႔ကုိယ္တိုင္ အလြယ္တကူ ျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ အိမ္တြင္းမႈ အနုပညာေျမာက္ လက္ရာမ်ား နွင့္ ေန႔စဥ္ဘဝတြင္ လက္ေတြ႔ အသံုးတည့္ႏိုင္ေစမည့္  လုပ္ေဆာင္ရန္ နည္းလမ္းမ်ား ပါဝင္သည္။
 
ဖက္႐ွင္ - ပ်ိဳေမမ်ား ယေန႔ေခတ္ ဖက္႐ွင္ေရစီးေၾကာင္းအလိုက္ အဝတ္အစား၊ မိတ္ကပ္၊ ဆံပင္ပံုစံမ်ားႏွင့္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို မိမိတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ ဝတ္ဆင္ႏိုင္ရန္ အစဥ္မျပတ္ေဖာ္ျပေပးထားသည့္က႑ ျဖစ္သည္။
 
အေထြေထြဗဟုသုတ - အဆိုပါ က႑တြင္ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားသူမ်ား၏  ဘဝဇာတ္ေၾကာင္းမ်ား  အပါအဝင္ လတ္တေလာႏွင့္ မၾကာမီ ရံုတင္မည့္ ႐ုပ္႐ွင္မ်ား၊ သုတစာေပ ရသစာေပမ်ား အေပၚတြင္ အႏွစ္သာရရွိရွိ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို  စိတ္ခြန္အားရဖြယ္ ေဖာ္ျပထားသည္။
 
သီခ်င္း - ပ်ိဳေမတို႔၏ အားလပ္ခ်ိန္တြင္ ျပည္ပမွ အႏုပညာ႐ွင္မ်ား၏ ဂီတအမ်ိဳးအစားအစံုမွ အခ်စ္သီခ်င္းမ်ားနွင့္ စိတ္ခြန္အားရဖြယ္သီခ်င္းမ်ားကို နားေသာတဆင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ 
 
MPT သံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္   “ခင့္ကမၻာ” ေပၚတယ္ ဝန္ေဆာင္မႈကို ရယူလိုပါက  8440 သို႔ “ON” ဟု စာတို (SMS) ေပးပို႔ျခင္း  (သို႔မဟုတ္) MPT Data/Wifi ကို အသံုးျပဳ၍ http://khintkabar.com (သို႔မဟုတ္) https://lotaya.mpt.com.mm/event/232 မွတစ္ဆင့္ ဝင္ေရာက္ၿပီး အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ စာရင္းသြင္းရယူၿပီးေနာက္ လမ္းညႊန္ခ်က္အတိ္ုင္း လုပ္ေဆာင္သြားရမည္ ျဖစ္သည္။
 
MPT-KGSM Joint operations ၏ Chief Commercial Officer ျဖစ္သူ Mr. Reizo Umeda က   ေပၚတယ္ ဝန္ေဆာင္မႈအသစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ "ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔  MPT မွာ အလုပ္လုပ္ေနၾကတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြ အပါအဝင္  MPT သုံးစြဲသူ ၂၃ သန္းေက်ာ္မွာ ပါဝင္ေနတဲ့   အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕  တန္ဖိုးကို အသိအမွတ္ျပဳတဲ့ အထိိမ္းအမွတ္ ဝန္ေဆာင္မႈ တစ္ခုျဖစ္လို႔ ဝမ္းသာဂုဏ္ယူမိပါတယ္။  ငယ္ရြယ္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြအေနနဲ႔ တကၠသိုလ္ ေကာလိပ္ပညာေရးေတြ၊ ႏိုင္ငံတကာက ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈေတြနဲ႔အတူ အလုပ္ခြင္ကိုပိုမိုၿပီး  ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ လာတာနဲ႔အညီ အလုပ္ခြင္နဲ႔ မိသားစုဘဝကို ခ်ိန္ညႇိႏိုင္ဖို႔အတြက္ ႀကိဳးပမ္းလာၾကတဲ့ သူတို႔ရဲ့ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ျဖည့္စြမ္းႏိုင္မယ့္ ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို အေလးထားၿပီး ေပးအပ္သြားႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ယူဆမိပါတယ္။  ဒီကေန႔ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးေတြဟာ သမရိုးက် အေမတစ္ေယာက္၊ သမီး တစ္ေယာက္ ဒါမွမဟုတ္ အိမ္ေထာင္႐ွင္မတစ္ေယာက္ အျဖစ္နဲ႔ပဲ ဘဝကို ရိုးရိုးႀကီး ျဖတ္သန္းေနၾကတဲ့ေခတ္ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း႐ွင္ေတြ၊ လုပ္ငန္းခြင္မွာ အလုပ္ဝင္ေနသူေတြ၊ ပညာေဝမွ်ေနသူေတြ၊ ဥပေဒျပဳေနသူေတြနဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ေတြအျဖစ္ သက္ဆိုင္ရာ အသိုင္းအဝိုင္းမွာ ပါဝင္ လာၾကၿပီျဖစ္ပါတယ္။ “ခင့္ကမၻာ”  ေပၚတယ္ ဝန္ေဆာင္မႈဟာ ကမၻာႀကီးကို ပ်ိဳေမေတြနဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ေပး၊ စိတ္ဓာတ္ခြန္အားျမႇင့္တင္ေပးၿပီး ပ်ိဳေမေတြအေနနဲ႔ က႑အစံုမွာ အာရံုစိုက္လာႏိုင္ဖို႔အျပင္ ကိုယ္ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ နယ္ပယ္မွာေအာင္ျမင္လာဖို႔အတြက္ လိုအပ္ခ်က္ေတြကိုေရာ၊ သူတို႔အတြက္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးေတြကိုပါ ထိထိေရာက္ေရာက္ ပံ့ပိုးေပးမွာျဖစ္ပါတယ္" ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
“ခင့္ကမၻာ” ေပၚတယ္ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္သိ႐ွိလိုပါက ၁၀၆ သို႔ဆက္သြယ္၍လည္းေကာင္း Hotline နံပါတ္ ၀၉၈၉၈၂၂၅၅၄၄ သို႔ေခၚဆို၍လည္းေကာင္း၊ MPT၏ တရားဝင္ ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္နွာ https://www.facebook.com/mptofficialpage/ သို႔ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈ၍ေသာ္လည္းေကာင္ MPT၏ တရားဝင္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ www.mpt.com.mm သို႔  ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။
 
Read times
Rate this item
(1 Vote)

Related items