Startup Challenge 2019 တြင္ အႏုိင္ရရွိခဲ့သည့္ “SafeMe” Application မွ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာထိပါးေစာ္ကားမႈမ်ားအတြက္ လ်င္ျမန္ေသာ အကူအညီေပးႏုိင္

LUX မွ ပံ့ပိုးေပးထားေသာ The Startup Challenge 2019 ၏ “Tech for Women Safety” ေခါင္းစဥ္အတြက္ အႏုိင္ရရွိသူကို ၿပီးခဲ့ေသာ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ဖန္တီးရာက ေၾကျငာခဲ့သည္။

အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ မိန္းမသားဆန္မႈကို လံုၿခံဳလြတ္လပ္စြာ ေဖာ္ျပရန္ အဟန္႔အတားျပဳေနသည့္ အခက္အခဲမ်ားကို လ်င္ျမန္စြာအကူအညီေပးႏုိင္မည့္ “SafeMe” application ကိုတီထြင္ခဲ့ေသာ Boolean အသင္းက ယင္းေခါင္းစဥ္အတြက္အနုိင္ရရွိခဲ့သည္။

Boolean အသင္းသည္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာထိပါးေစာ္ကားခံရသူအမ်ဳိးသမီးမ်ားကို လ်င္ျမန္သည့္အကူအညီ ခ်က္ခ်င္းေပးႏုိင္ရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ “SafeMe” Application ကို တီထြင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ “SafeMe” တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား လိင္ပို္င္းဆုိင္ရာထိပါးေစာ္ကားခံရသည့္အခါျဖစ္ေစ၊ မလံုၿခံဳဘဲ အႏၱရာယ္ရွိေနသည္ဟု ခံစားရသည့္အခါျဖစ္ေစ အလ်င္အျမန္အကူအညီေတာင္းႏုိင္သည့္ အေရးေပၚခလုတ္ပါရွိသည္။ App တြင္ GPS စနစ္ပါ၀င္မႈေၾကာင့္ သံုးစြဲသူအမ်ဳိးသမီးက အကူအညီေတာင္းခံသည့္အခါ ထုိအမ်ဳိးသမီးက ခြင့္ျပဳထားေသာသူမ်ားသည္ သူမ၏တည္ေနရာကို ေျခရာခံႏုိင္ၿပီး ခ်က္ခ်င္းအကူအညီေပးပို႔ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ သံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ app ထဲတြင္ ကိုယ္ခံပညာသရုပ္ျပပံုမ်ားလည္းပါ၀င္သည့္အျပင္ မိမိအား လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာေစာ္ကားသူကို မည္သို႔ေသာ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ အေရးယူနုိင္သည္တုိ႔ကိုပါ ထည့္သြင္းေပးထားသည္။

LUX သည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ထိခုိက္ေျပာဆိုခံေနရမႈမ်ားကို ေနာက္မဆုတ္ပဲ ႀကံ႕ႀကံ႕ခံႏုိင္ရန္ အားေပးသည့္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္အျဖစ္ ထင္ရွားသည့္အေလ်ာက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ မိန္းမသားဆန္မႈကို လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ျပသႏုိင္ေစရန္ ကူညီေပးသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ပံ့ပိုးေပးရန္ စိတ္အားထက္သန္လ်က္ရွိသည္။ လူအမ်ားသြားလာေနေသာလူျမင္ကြင္းေနရာမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏လံုၿခံဳေရးကို အားေပးလိုသည့္အေနျဖင့္ ဖန္တီးရာႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး “Tech for Women Safety” ေခါင္းစဥ္ကို ပါ၀င္ပံ့ပိုးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ “ဘယ္လိုအေျခအေနမွာပဲျဖစ္ေစ ဘယ္အမ်ဳိးသမီးမွ ႏႈတ္ျဖင့္ထိကပါးရိကပါးေျပာဆုိျခင္း၊ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ထိပါးေစာ္ကားျခင္းကို မခံရသင့္ပါဘူး။ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာထိပါးေစာ္ကားခံရမွာေတြ၊ မိမိတုိ႔လံုၿခံဳေရးအတြက္ စိုးရိမ္ေနရတာေတြဟာ ျမန္မာျပည္မွာ အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕ ၀တ္စားဆင္ယင္ပံု၊ ျပဳမႈေျပာဆုိပံုေတြအေပၚ မ်ားစြာ သက္ေရာက္မႈရိွေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ဖန္တီးရာနဲ႔ အခုလို ပူးေပါင္းၿပီး လက္ေတြ႕က်တဲ့ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားကို ရွာေဖြေနရျခင္းျဖစ္ပါတယ္ ဟု Unilever EAC Myanmar ၏ Senior Brand Manager ျဖစ္သူ မခင္ႏွင္းျဖဴက ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ားေန႔တြင္ LUX ကက်င္းပခဲ့ေသာ စကား၀ိုင္း၌ အဖြင့္အမွာစကားတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၿပိဳင္ပြဲတြင္ First runner up ရရွိခဲ့သူ Safie အသင္းကမူ အမ်ဳိးသမီးမ်ားလိင္ပို္င္းဆုိင္ရာ ထိပါးေစာ္ကားခံခဲ့ရေသာ ေနရာမ်ားကို မွတ္သားထားေပးေသာ ဖုန္းအတြင္းအသံုးျပဳႏုိင္သည့္ ေျမပံုတစ္ခုကို တီထြင္ခဲ့ၿပီး မည္သို႔မည္ပံု ထိပါးေစာ္ကားခံခဲ့ရေၾကာင္းကိုပါ အသံုးျပဳသူမ်ားအား အသိေပးေ၀မ ွ်ေပးပါသည္။ အႏုိင္ရရွိသြားေသာ Boolean အသင္းႏွင့္ အလားတူ အေရးေပၚခလုတ္တစ္ခုလည္း ပါ၀င္ပါေသးသည္။ ထုိ႕အျပင္ “WeLadies” ဟုေခၚသည့္ online platform ကိုဖန္တီးခဲ့ေသာ MatchUp အသင္းမွလည္း “Most Potential Startup” ဆုကိုရရွိခဲ့ပါသည္။ “WeLadies” သည္ ယင္း platform ကိုအသံုုးျပဳသူမ်ားအခ်င္းခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္ရံုသာမက အမည္ေဖာ္စရာမလိုပဲ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးကာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားရယူႏုိင္ေသည့္ ကၽြမ္းက်င္သူပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပါဝင္ပါသည္။

ၿပိဳင္ပြဲတြင္ “Tech for Women Safety” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အႏုိင္ရရွိခဲ့ေသာ Boolean အသင္းမွ အဖြဲ႕၀င္ မသဲဦးငယ္က “ကၽြန္မတုိ႔အဖြဲ႕က အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ကူညီတဲ့ေနရာမွာ ၃ ခ်က္စဥ္းစားခဲ့ပါတယ္။ ထိပါးေစာ္ကား မခံရေအာင္ဘယ္လိုႀကိဳတင္ကာကြယ္မယ္၊ ျဖစ္တဲ့အခါ ဘယ္လိုတုိင္ၾကား အကူအညီေတာင္းခံမယ္၊ ျဖစ္ၿပီး သြားတဲ့အခါၾကရင္လည္း ဘယ္လိုဆက္လက္ရင္ဆုိင္မယ္ဆိုတဲ့ ၃ ခ်က္ကို အေျခခံၿပီး ဒီ app ကို ဖန္တီးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ရဲ႕ ဒီဖန္တီးမႈဟာ အမ်ဳိးသမီးထုအတြက္ အမ်ားႀကီးအေထာက္အကူျဖစ္ ေစမယ္လုိ႔လည္း ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္ ဟု ရွင္းျပခဲ့သည္။

ဒီေလးႀကိမ္ေျမာက္ Startup Challenge ဟာ က်င္းပခဲ့စဥ္တစ္ေလွ်ာက္မွာ အႀကီးမားဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ Startup Challenge ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာရွိတဲ့ tech startups ေတြရဲ႕ အင္အားေကာင္းတဲ့ ေမြးဖြားရာေနရာ လည္းျဖစ္ပါတယ္။ ၿပိဳင္ပြဲကာလ ၉ ရက္အတြင္းမွာ အရည္အခ်င္းရွိတဲ့ စြန္႔ဦးတီထြင္သူ ၃၀၀ နီးပါးက အသစ္အသစ္ေသာ စီးပြားေရးအႀကံေတြကို ပံုစံငယ္တည္ေဆာက္ျခင္းနဲ႔ ဒီဇုိင္းပံုေဖာ္စဥ္းစားတာေတြ လုပ္ခဲ့တာကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရပါတယ္။ ဖန္တီးရာဟာ နည္းပညာကို အသံုးျပဳၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းမွာ ေျပာင္းလဲမႈေတြကို လ်င္ျမန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္လိုတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုေဆာင္ရြက္ရာမွာ Startup Challenge ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ေတြက ေျပာင္းလဲမႈအေရြ႕ကို ျမန္ေအာင္လုပ္ေပးမယ့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္ပါတယ္ ဟု ဖန္တီးရာ၏ Accelerator Director ျဖစ္သူ Mr. João Dutra က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၿပိဳင္ပြဲတြင္ အႏုိင္ရရွိေသာအသင္းက $၂၅၀၀၊ First Runner up အသင္းက $၁၅၀၀ ႏွင့္ Startup with “Most Potential” အသင္းက $၁၀၀၀ အသီးသီး ဆြတ္ခူးရရွိခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ အႏုိင္ရသူသည္ $၂၀၀၀ တန္သည့္ AWS Credits အျပင္ အနီးကပ္သင္ၾကားပို႔ခ်မႈမ်ား၊ ဖန္တီးရာဘက္မွ လမ္းညႊန္အႀကံေပးမည့္သူမ်ားအျပင္ ဖန္တီးရာရံုးခန္းကို ၃ လ အခမဲ့သံုးစြဲရမည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားပါ၀င္သည့္ ဖန္တီးရာ၏ Pre-Accelerator Program ကို ၀င္ခြင့္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

LUX သည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားဟာ အေပၚယံျမင္ရသည့္အလွအပမ်ားသာမက ဒီထက္မ်ားစြာပိုလြန္ေၾကာင္းကို အဆုိျပဳေသာ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ား စုိးရိမ္ေၾကာင့္က်မႈကင္းစြာ မိမိတုိ႔၏ ဆႏၵ၊ အယူအဆ စသည္တုိ႔ကို လြတ္လပ္စြာေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ေစေရးအတြက္လည္း တက္ၾကြစြာလႈပ္ရွားလ်က္ရွိသည္။ တဖက္တြင္လည္း လံုၿခံဳသည့္ ဘ၀ေနထုိင္မႈကို ရရွိေစရန္အတြက္ အမ်ဳိးသမီးက႑ျမွင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အင္တုိက္အားတုိက္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

Image_2.jpg

 

Image_1.jpg

Read times
Rate this item
(1 Vote)

Related items