MPT နွင့္ အမ်ားျပည္သူတို ့စုေပါင္းေဆာင္ရြက္ျပီး “ႏွလံုးသားထဲကျမန္မာ” လႈပ္ရွားမႈအျဖစ္ အေထာက္အပံ့ေကာင္းမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိ

MPT နွင့္ အမ်ားျပည္သူတို ့စုေပါင္းေဆာင္ရြက္ျပီး “ႏွလံုးသားထဲကျမန္မာ” လႈပ္ရွားမႈအျဖစ္ အေထာက္အပံ့ေကာင္းမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိ google.com
ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ပထမဆံုးနွင့္ ဦးေဆာင္ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာ ျဖစ္ေသာ MPT သည္  ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာတိုးတက္မႈမ်ားအတြက္  ဦးတည္
ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းႏွင့္အတူ ေခတ္သစ္ဆက္သြယ္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ႏိုင္ငံအဝွမ္းရွိေဒသစုံ တြင္ ျဖန္႔က်က္ေပးျခင္းျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုျဖည့္ဆည္းကာ ႏုိင္ငံအႏွံအျပားတြင္ တိုးတက္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။  လိုအပ္ေသာ နည္းပညာဆိုင္ရာ အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းနွင့္အတူ  တစ္နုိင္ငံလံုးရွိသံုးစြဲသူ ျပည္သူတို႔၏ လူေနမႈဘဝမ်ားကို တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာေစရန္အတြက္လည္း လူမႈအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိ ပါသည္။ တာဝန္သိ ျပည္တြင္း ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ  မိမိတုိ႔ရရွိထားေသာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို   ႏိုင္ငံအတြက္ ျပန္လည္အသံုးျပဳလ်က္ရွိၿပီး အဓိကက႑ႀကီး သံုးရပ္ျဖစ္ေသာ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စြန္႔ဦးတီထြင္ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းငယ္မ်ား ဖြံံ႕ၿဖိဳးေရးစသည္တို႔တြင္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစမည့္ လူမႈအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားနွင့္အတူ စုေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ေကာင္းမြန္သည့္ မွတ္တိုင္မ်ားကိုလည္း စိုက္ထူ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
 
က႑အသီးသီးတြင္ ေဒသခံလူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကို ေရွ႕သို႔လွမ္းခ်ီႏိုင္ရန္အတြက္ အေထာက္အပံ့ေကာင္းျဖစ္ေစမည္ဟု MPT က ယံုၾကည္ထားကာ မိမိတို႔လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းအၾကား ေန႔စဥ္ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ားကို စုေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ေက်ာ္လႊား ႏိုင္မည့္အျပင္ လူမႈအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကိုေဒသခံအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ NGO အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားနွင့္ အတူ ေအာက္ေဖာ္ျပပါက႑မ်ားတြင္ အားသြန္ခြန္စိုက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။
 
နိုင္ငံတစ္ဝွမ္း စုေပါင္း ေသြးလွဴဒါန္းပြဲမ်ား
MPT ၏ နုိင္ငံတစ္ဝွမ္း စုေပါင္းေသြးလွဴဒါန္းျခင္း အစီအစဥ္သည္ အသက္ရွင္သန္ေရးအတြက္ ေသြး၏ အေရးပါပံုကို ျပည္သူမ်ားအၾကား အသိအျမင္မ်ား ပိုမိုရရွိလာေစရန္ ၊ ေသြးလွဴဒါန္းသူေစတနာရွင္မ်ား ပိုမိုေပၚထြန္းလာေစရန္ႏွင့္ က်န္းမာေရးက႑အတြက္ေသြးလိုအပ္မႈကို တစ္တပ္တစ္အား ေထာက္ပံ့ေပးရန္ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါေသြးလွဴဒါန္းျခင္းအစီအစဥ္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အမ်ိဳးသားေသြးဌာန နွင့္ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္အစံုရွိ ေဒသေပါင္း ၁၇ ခုမွ ေဆးရံုမ်ားတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး MPT အဖြဲ႔သားမ်ား၊ ေဒသခံ ေသြးလွဴရွင္မ်ားပါဝင္ခဲ့ၾကကာ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ စုစုေပါင္းလူဦးေရ ၃,၀၀၀ ေက်ာ္တို႔မွ သန္႔စင္ေသာေသြးကို ပါဝင္လွဴဒါန္းခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည္။ ယခုအစီအစဥ္ကို “သန္႔စင္ေသာေသြး လူသားအားလံုးရရွိေရး” ဟူသည့္ ေဆာင္ပုဒ္ နွင့္ အညီ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
 
နုိင္ငံတစ္ဝွမ္း စုေပါင္းသစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးျခင္း လႈပ္ရွားမႈအစီအစဥ္
MPT ၏ ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္း စုေပါင္းသစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းအစီအစဥ္ကို သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ႏွင့္ ကာဗြန္ထုတ္လႊတ္မႈမ်ား ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား ထိန္းသိမ္ေရးတို႔နွင့္ ပတ္သက္ေသာ အသိအျမင္မ်ား ပိုမိုျမင့္မားလာေစရန္တို႔အျပင္ အမ်ားျပည္သူတို႔အၾကားတြင္  သစ္ပင္ စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၏ အေရးပါမႈကို ပိုမိုသိျမင္လာေစရန္အတြက္ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ MPT ၏ ”စိမ္းလန္းေစဖို ့ေရွ ့ဆက္စို႔” အစီအစဥ္ ျဖင့္  လက္ရွိအခ်ိန္အထိ သစ္ပင္ေပါင္း ၁၂,၀၀၀ ေက်ာ္ကို လူဦးေရ ၈,၀၀၀ ေက်ာ္ခန္ ့ျဖင့္ အတူတကြ စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ၿပီးလည္းျဖစ္ပါသည္။ MPT အေနျဖင့္ ျမန္မာ့ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း အတြက္ အေရးပါသည့္ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္ေသာ  ေဂဟစနစ္ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္နွင့္ က်န္းမာေရးကို အေထာက္အ ကူျပဳေစႏုိင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ေစေရးတြင္ အမ်ားျပည္သူတို႔ ပူးေပါင္းပါဝင္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ အားေပးလံႈ႕ေဆာ္လ်က္ရွိၿပီး  ယင္းအခန္းက႑မ်ားရွိ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေလးအနက္ထားၿပီး ဦးတည္ ျဖည့္စြမ္းလ်က္ရွိပါသည္။
 
နိုင္ငံအဝွမ္း စုေပါင္း သန္ ့ရွင္းေရးလုပ္ရွားမႈမ်ား
MPT မွ စိမ္းလန္းေစဖို႔ေရွ႕ဆက္စို႔ ဟူသည့္ ေဆာင္ပုဒ္ျဖင့္ ယင္း၏ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ သံုးစြဲသူျပည္သူမ်ား၊ မိ္တ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသအသီးသီးရွိ မိဘျပည္သူမ်ားႏွင့္ အတူပူးေပါင္းကာ အထင္ကရေနရာမ်ား၊ ေစတီပုထိုးမ်ား နွင့္ အမ်ားျပည္သူ ေနရာမ်ားတြင္ သန္႔ရွင္းေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ ပါသည္။ ျပည္သူအမ်ားအေနျဖင့္ သန္႔ရွင္းၿပီး က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ကိုအေလးထားေစႏိုင္ရန္ အတြက္ ထိုကဲ့သုိ႔ က်ယ္ျပန္႔ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ၂၀၁၇ ခုနွစ္ နွင့္ ၂၀၁၈ ခုနွစ္တြင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ နုိင္ငံအဝွမ္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွတစ္ဆင့္  ျပည္သူ ၁၅,၀၀၀ ေက်ာ္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ခဲ့ၾကပါသည္။
 
ႏွလံုးသားထဲက ျမန္မာဆိုသည့္ ခံယူခ်က္ႏွင့္အညီ MPT အေနျဖင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈအက်ိဳးျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားကို အားသြန္ခြန္စိုက္ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ဆက္လက္၍ ယခုႏွစ္အတြင္း ၈ ႀကိမ္ေျမာက္ ႏိုင္ငံအဝွမ္း ေသြးလွဴဒါန္းျခင္းအျဖစ္ ဇူလိုင္လ ၁၈ ရက္တြင္လည္းေကာင္း၊ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ႏုိင္ငံအဝွမ္း သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးျခင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ားအား  ဇူလိုင္လႏွင့္ ၾသဂုတ္လမ်ားတြင္ လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူအမ်ား အသိအျမင္မ်ားတုိးတက္လာေစရန္နွင့္ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားရရွိေစရန္အတြက္ MPT ၏ “စိမ္းလန္းေစဖို ့  ေရွ ့ဆက္စို႔” လႈပ္ရွားမႈကိုလည္း ၂၀၂၀ ခုနွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္အျဖစ္ တစ္နိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
 
MPT-KSGM Joint Operations ၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈဌာန၏ ဒုတိယအရာရွိခ်ဳပ္ ျဖစ္သူ ဦးျမင့္သိန္းထြန္းက “  MPT အေနနဲ႔ မိမိတုိ႔ရဲ႕ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ ေဖာ္ေဆာင္ေနတဲ့ ဝန္းက်င္အတြက္လည္း လူမႈအက်ိဳးျပဳ လုပ္ငန္းေတြကို  ျပန္လည္ၿပီး ေပးစြမ္းေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြ တိုးတက္လာတာနဲ႔အညီ သူတို႔ရဲဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြဟာလည္းပိုပိုၿပီး တိုးလာသလို ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ အဲဒီလိုတိုးတက္လာတဲ့ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ျဖည့္စြမ္းႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို တိုးတက္ၿပီးေပးအပ္ေနပါတယ္။ ဒီလိုေပးအပ္ႏိုင္တာကတစ္ဆင့္ သံုးစြဲသူနဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူအၾကား အျပန္အလွန္အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမွာျဖစ္ၿပီး MPT နဲ႔ ျမန္မာျပည္သူေတြအၾကားမွာ ေရရွည္တည္တံ့တဲ့ ဆက္ဆံေရးတစ္ခုကို ဖန္တီးျဖစ္ေပၚေစမွာပါ။ MPT ဟာ ျမန္မာနုိင္ငံကို ေရွ႕ကိုလွမ္းခ်ီႏိုင္ေစဖို႔ အတြက္ နည္းပညာ က႑မွာေရာ လူမႈဝန္းက်င္အတြက္ လိုအပ္တဲ့ က႑ ေတြမွာပါ ျဖည့္စြမ္း ေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ “ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
 
Read times
Rate this item
(1 Vote)

Related items