တင္ဒါေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကသည့္ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာ (၂)ဦးႏွင့္ လုပ္ငန္းစာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထိုး

တင္ဒါေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကသည့္ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာ (၂)ဦးႏွင့္ လုပ္ငန္းစာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထိုး google.com
ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဆက္သြယ္ေရးၫြန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနသည္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ (၅၄) ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးငွာ
ေနရာေဒသမေရြး အေျခခံဆက္သြယ္ေရးလိုအပ္ခ်က္ ျဖည့္ဆည္းေရးအစီအစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္႐ွိရာ ေ႐ွ႕ေျပးစီမံကိန္း (Pilot project) အျဖစ္ ကမၻာ့ဘဏ္ေခ်းေငြကိုအသံုးျပဳ၍ ၿမိဳ႕နယ္ (၄) ၿမိဳ႕နယ္( မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ေစတုတၱရာၿမိဳ႕နယ္၊ ကယားျပည္နယ္ ဖားေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္႐ွိ မင္းျပားႏွင့္ အမ္းၿမိဳ႕နယ္မ်ား)အတြက္ တင္ဒါေခၚယူခဲ့ရာ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္ (Lot 3) အတြက္ USD 206,272 (အေမရိကန္ေဒၚလာ ႏွစ္သိန္းေျခာက္ေထာင္ႏွစ္ရာခုႏွစ္ဆယ့္ႏွစ္) ျဖင့္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ အမ္းၿမိဳ႕နယ္ (Lot 4) အတြက္ USD 1,138,728 (အေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္ဆယ့္တစ္သိန္းသံုးေသာင္း ႐ွစ္ေထာင္ခုႏွစ္ရာႏွစ္ဆယ့္႐ွစ္) ျဖင့္ တယ္လီေနာ ျမန္မာလီမိတက္တို႔မွ တင္ဒါအသီးသီးေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကသည္။
 
transcom_1.jpg
 
ေ႐ွ႕ေျပးစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးပါက ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္လႊမ္းျခံဳမႈရ႐ွိရန္လိုအပ္ေနသည့္ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္အတြင္း႐ွိ ေက်းရြာအုပ္စု (၄) ခုႏွင့္ အမ္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း႐ွိ ေက်းရြာအုပ္စု (၃) ခု၊ စုစုေပါင္းေက်းရြာအုပ္စု (၇)ခုရွိွု လူဦးေရ (၈၀ %) ခန္႔အား ကြန္ရက္လႊမ္းျခံဳမႈရ႐ွိႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
 
 
လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ တင္ဒါေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကသည့္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ တယ္လီေနာျမန္မာလီမိတက္တို႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနတို႔၏ လုပ္ငန္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းအခမ္းအနားကို ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အစည္းအေဝးခန္းမ ရံုးအမွတ္ (၂) ေနျပည္ေတာ္၌ ယေန့နံနက္ (၁၁း၀၀)နာရီတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အျမဲအတြင္းဝန္၊ ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန တာဝန္႐ွိသူမ်ား၊ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ တယ္လီေနာျမန္မာလီမိတက္မွ တာဝန္႐ွိသူမ်ားမွ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။
 
#Transcom
Read times
Rate this item
(1 Vote)