Mytel ႏွင့္ Viettel အတူ ဒီဂ်စ္တယ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ေဆာက္တည္

Mytel ႏွင့္ Viettel အတူ ဒီဂ်စ္တယ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ေဆာက္တည္ google.com
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေခတ္မီအဆန္းသစ္ဆံုးႏွင့္ ဂရုအစိုက္ဆံုး ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာ Mytel သည္ Viettel ႏွင့္ အတူတစ္ကြ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီဂ်စ္တယ္
ေဂဟစနစ္အား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ႏွင့္ ဒီဂ်စ္တယ္ျမန္မာႏိုင္ငံအား ေဆာက္တည္ရန္ အဆင္သင့္ရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။ Mytel အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ဒီဂ်စ္တယ္ႏိုင္ငံသို႔ ေျပာင္းလဲရာတြင္ ဦးေဆာင္၍ Viettel မွ ယူေဆာင္လာေသာ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာႏွင့္ ေရွ႕ေျပးတီထြင္မႈမ်ားကို အသံုးခ်ၿပီး ခံ့ညားထည္၀ါၿပီး ေခတ္မီဆန္းျပားေသာ နည္းပညာအေဆာက္ အအံုမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈအသစ္ မ်ားအား ေပးအပ္ရန္ အစဥ္အၿမဲႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္။
 
ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ စတင္၀င္ေရာက္လာသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ Mytel သည္ ႏိုင္ငံ၏ ဒုတိယအႀကိမ္ ဆက္သြယ္ေရး က႑ ေျပာင္းလဲျဖစ္တည္ေရး ကို အစျပဳရန္ Viettel ႏွင့္ အတူ ႀကိဳးပမ္းရြက္ေဆာင္ခဲ့သည္။ Mytel သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔၀င္ေရာက္လာသည့္ တစ္ၿပိဳင္တစ္နက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ ေဒတာေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ ယခင္ေဈးႏႈန္းထက္ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ က်ဆင္းသြားခဲ့သည္။ Mytel သည္ Viettel ၏ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၁ ႏိုင္ငံ ေစ်းကြက္အေတြ႕အႀကံဳ အေပၚမူတည္၍ သံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုးႏွင့္ အခ်ိဳသာဆံုးေဈးႏႈန္းကိုသာ ယူေဆာင္လာေပးၿပီး ေဈးကြက္အတြင္း ယွဥ္ၿပိဳင္မႈအရည္အေသြးအား ျမွင့္တင္ေပးခဲ့သည္။ Mytel သည္ ေဈးႏႈန္းႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈအခ်ိဳး၊ bandwidth ထိေရာက္မႈႏွင့္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ႏိုင္မႈတို႔အား အေကာင္းဆံုးေပး အပ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ကုန္က်စရိတ္ ထိေရာက္မႈ အေပၚလည္း အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံျခင္းျဖင့္ မိုဘိုင္းေဒတာ ေဈးႏႈန္းမ်ားဟာ သိသိသာသာက်ဆင္းသြားေစၿပီး သံုးစြဲသူမ်ားအေပၚ မ်ားစြာအက်ိဳးျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
 
“Mytel က မိခင္ ကုမၸဏီ Viettel ရဲ႕ လမ္းစဥ္ေတြအတိုင္းလိုက္ၿပီး ျမန္မာနုိင္ငံရဲ႕ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေျပာင္းလဲမႈကို ေရွ႕တန္းကေန ဦးေဆာင္ၿပီး လုပ္ေဆာင္နုိင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ထားပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဆက္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္အရ တစ္ႏိုင္ငံလံုး မိုဘိုင္းသံုးစြဲႏိုင္မႈအတိုင္းအတာကို ၉၉ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ျမွင့္တင္ႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳပမ္းေဆာင္ရြက္ေနတုန္း Mytel က Viettel ရဲ႕ အကူအညီနဲ႔ ေ၀းလံေခါင္းပါးတဲ့ ေက်းလက္ေဒသမ်ားပါမက်န္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္း အတာ တိုင္းျပည္အတြက္ လိုအပ္ေနတဲ့ ဆက္သြယ္ေရးအေဆာက္ အဦေတြကို ဆက္လက္ ေဆာက္လုပ္ေပးၿပီး ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေတြ ျပဳလုပ္ေပးလ်က္ရိွပါတယ္ ” ဟု Mytel မွျပင္ပဆက္ဆံေရးတာ၀န္ခံ အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္မင္းဦးမွေျပာသည္။
 
Mytel ၏ ကနဦးအစီအစဥ္မွာ ေစ်းကြက္သို႔၀င္ေရာက္လာသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ေဒၚလာ ၂ ဘီလီယံခန္႔ အား လုပ္ငန္းရင္းႏွီးေငြအျဖစ္ ရင္းႏွီျမဳပ္ႏွံရန္ စီစဥ္ထားၿပီး base transceiver stations ေပါင္း ၅,၀၀၀ ေက်ာ္ ႏွင့္ ကီလိုမီတာ ၃၀,၀၀၀ ေက်ာ္ ရွည္လ်ားေသာ fibre-optic ႀကိဳးမ်ားျဖင့္ ကြန္ရက္တစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္ ျဖစ္သည္။ ယခုအခါတြင္မူ Mytel သည္ ေစ်းကြက္တြင္ ေဒၚလာ ၁ ဘီလီယံေက်ာ္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံထားၿပီျဖစ္ၿပီး ကီလိုမီတာေပါင္း ၃၆,၀၀၀ ခန္႕ရွည္ လ်ားေသာ fibre-optic ကြန္ရက္ႏွင့္အတူ 4G base transceiver stations ေပါင္း ၈,၀၀၀ ေက်ာ္ကိုလည္း တည္ေဆာက္ထားၿပီးျဖစ္ သည္။ ထိုသို႕တည္ေဆာက္ထားၿပီး ျဖစ္ေသာ Mytel အေနျဖင့္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအား broadband ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးျဖစ္လာေစရန္ fibre-optic ကြန္ရက္တည္ေဆာက္မႈႏႈန္းကို ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးျမွင့္ေပးႏုိင္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္အထိ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈအရ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၃၃၀ တြင္ 4G ကြန္ရက္ကို ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ျဖန္႕က်က္ထားႏိုင္ခဲ့ၿပီး ထိုကြန္ရက္မ်ားအား ေျခာက္လအခ်ိန္အတြင္း တည္ေဆာက္ထားႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 
ျမန္မာ့ေစ်းကြက္ထဲကို ေနာက္ဆုံးမွ ဝင္ေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း မၾကာမီကပင္ Mytel မွ 5G ကို ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ ယူေဆာင္လာေပးႏိုင္ ခဲ့ေသာ ပထမဆံုးဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့ပါ သည္။ ယခုကဲ့သို႕ နည္းပညာသစ္ႀကီးအား Mytel မွ ျမန္မာႏိုင္ငံ သို႕ ယူေဆာင္လာေပးႏိုင္ခဲ့သလို ေနာင္အနာဂတ္မ်ားတြင္လည္း Mytel မွ ဆန္းသစ္ေသာ နည္းပညာမ်ား ႏွင့္ ထူးျခားေကာင္းမြန္ေသာ တိုးတက္မႈမ်ားကို ေဆာင္က်ဥ္းေပးႏိုင္ရန္ အစဥ္ ႀကိဳးစားလ်က္ရိွၿပီး ေခတ္မီအဆန္းသစ္ဆံုး တီထြင္မႈမ်ားကို သက္သာေသာႏႈန္းထား မ်ားျဖင့္ ျဖန္႕ျဖဴးေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
 
Mytel သည္ ယခင္တစ္နွစ္ တာ ကာလအတြင္းမွာပင္ ေခတ္မီဆန္းသစ္ေသာ နည္းပညာမ်ားျဖစ္ သည့္ e-SIM၊ VoLTE ႏွင့္ MytelPay တို႔ကိုယူေဆာင္လာနုိင္ခဲ့ၿပီး ေရွ႕ေျပးတီထြင္သူအျဖစ္ ရပ္တည္လ်က္ရွိပါသည္။ ေရွ႕ဆက္ၿပီး Mytel သည္ e-wallets၊ OTT TV နဲ႔ e-commerce အစရွိေသာ သာလြန္ ထူးျခား၍ ေခတ္မီေသာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးစြမ္းနုိင္ ရန္ ထပ္မံ တိုးခ်ဲ႕ေနဦးမည္ျဖစ္သည္။ ဆက္လက္၍လည္း ေကာင္းမြန္ျပည့္စုံေသာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားနဲ႔အတူ Mytel ဟာ D-A-T-A နည္းဗ်ဴဟာမ်ားခ်မွတ္ကာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္အသြင္ေျပာင္း ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းကို ဦးေဆာင္လမ္းျပနုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာနုိင္ငံ၏ နည္းပညာေဂဟစနစ္အား နုိင္ငံတကာမွအသိမွတ္ျပဳေစ ရန္ တစ္ဖက္တြင္လည္း နုိင္ငံ၏ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ ICT အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားကို သုံးစြဲသူမ်ား၏စိတ္ေက်နပ္မႈထက္ သာလြန္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုသာ ေပးႏိုင္ရန္ တသမတ္တည္း ပံ့ပိုးကူညီေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
 
(Unicode)
 

Mytel နှင့် Viettel အတူ ဒီဂျစ်တယ် မြန်မာနိုင်ငံအား ဆောက်တည်


မြန်မာနိုင်ငံ၏ ခေတ်မီအဆန်းသစ်ဆုံးနှင့် ဂရုအစိုက်ဆုံး ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာ Mytel သည် Viettel နှင့် အတူတစ်ကွ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီဂျစ်တယ် ဂေဟစနစ်အား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်နှင့် ဒီဂျစ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံအား ဆောက်တည်ရန် အဆင်သင့်ရှိနေပြီ ဖြစ်သည်။ Mytel အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအား ဒီဂျစ်တယ်နိုင်ငံသို့ ပြောင်းလဲရာတွင် ဦးဆောင်၍ Viettel မှ ယူဆောင်လာသော အဆင့်မြင့်နည်းပညာနှင့် ရှေ့ပြေးတီထွင်မှုများကို အသုံးချပြီး ခံ့ညားထည်ဝါပြီး ခေတ်မီဆန်းပြားသော နည်းပညာအဆောက် အအုံများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုအသစ် များအား ပေးအပ်ရန် အစဉ်အမြဲကြိုးပမ်းလျက်ရှိသည်။


မြန်မာနိုင်ငံသို့ စတင်ဝင်ရောက်လာသည့် အချိန်မှစ၍ Mytel သည် နိုင်ငံ၏ ဒုတိယအကြိမ် ဆက်သွယ်ရေး ကဏ္ဍ ပြောင်းလဲဖြစ်တည်ရေး ကို အစပြုရန် Viettel နှင့် အတူ ကြိုးပမ်းရွက်ဆောင်ခဲ့သည်။ Mytel သည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ဝင်ရောက်လာသည့် တစ်ပြိုင်တစ်နက် မြန်မာနိုင်ငံ ၏ ဒေတာဈေးနှုန်းများမှာ ယခင်ဈေးနှုန်းထက် ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ကျဆင်းသွားခဲ့သည်။ Mytel သည် Viettel ၏ နိုင်ငံပေါင်း ၁၁ နိုင်ငံ ဈေးကွက်အတွေ့အကြုံ အပေါ်မူတည်၍ သုံးစွဲသူများအတွက် အကောင်းဆုံးနှင့် အချိုသာဆုံးဈေးနှုန်းကိုသာ ယူဆောင်လာပေးပြီး ဈေးကွက်အတွင်း ယှဉ်ပြိုင်မှုအရည်အသွေးအား မြှင့်တင်ပေးခဲ့သည်။ Mytel သည် ဈေးနှုန်းနှင့် လုပ်ဆောင်မှုအချိုး၊ bandwidth ထိရောက်မှုနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်မှုတို့အား အကောင်းဆုံးပေး အပ်နိုင်ခဲ့ပြီး ကုန်ကျစရိတ် ထိရောက်မှု အပေါ်လည်း အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သည်။ ထိုသို့ရင်းနှီးမြှပ်နှံခြင်းဖြင့် မိုဘိုင်းဒေတာ ဈေးနှုန်းများဟာ သိသိသာသာကျဆင်းသွားစေပြီး သုံးစွဲသူများအပေါ် များစွာအကျိုးပြုခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။


“Mytel က မိခင် ကုမ္ပဏီ Viettel ရဲ့ လမ်းစဉ်တွေအတိုင်းလိုက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပြောင်းလဲမှုကို ရှေ့တန်းကနေ ဦးဆောင်ပြီး လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံဆက်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနရဲ့ ရည်မှန်းချက်အရ တစ်နိုင်ငံလုံး မိုဘိုင်းသုံးစွဲနိုင်မှုအတိုင်းအတာကို ၉၉ ရာခိုင်နှုန်းအထိ မြှင့်တင်နိုင်ဖို့ ကြိုပမ်းဆောင်ရွက်နေတုန်း Mytel က Viettel ရဲ့ အကူအညီနဲ့ ဝေးလံခေါင်းပါးတဲ့ ကျေးလက်ဒေသများပါမကျန် တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်း အတာ တိုင်းပြည်အတွက် လိုအပ်နေတဲ့ ဆက်သွယ်ရေးအဆောက် အဦတွေကို ဆက်လက် ဆောက်လုပ်ပေးပြီး ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေ ပြုလုပ်ပေးလျက်ရှိပါတယ် ” ဟု Mytel မှပြင်ပဆက်ဆံရေးတာဝန်ခံ အရာရှိချုပ် ဦးဇော်မင်းဦးမှပြောသည်။


Mytel ၏ ကနဦးအစီအစဉ်မှာ ဈေးကွက်သို့ဝင်ရောက်လာသည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် ဒေါ်လာ ၂ ဘီလီယံခန့် အား လုပ်ငန်းရင်းနှီးငွေအဖြစ် ရင်းနှီမြုပ်နှံရန် စီစဉ်ထားပြီး base transceiver stations ပေါင်း ၅,၀၀၀ ကျော် နှင့် ကီလိုမီတာ ၃၀,၀၀၀ ကျော် ရှည်လျားသော fibre-optic ကြိုးများဖြင့် ကွန်ရက်တစ်ခု တည်ဆောက်ရန် ဖြစ်သည်။ ယခုအခါတွင်မူ Mytel သည် ဈေးကွက်တွင် ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံကျော် ရင်းနှီးမြုပ်နှံထားပြီဖြစ်ပြီး ကီလိုမီတာပေါင်း ၃၆,၀၀၀ ခန့်ရှည် လျားသော fibre-optic ကွန်ရက်နှင့်အတူ 4G base transceiver stations ပေါင်း ၈,၀၀၀ ကျော်ကိုလည်း တည်ဆောက်ထားပြီးဖြစ် သည်။ ထိုသို့တည်ဆောက်ထားပြီး ဖြစ်သော Mytel အနေဖြင့်လည်း မြန်မာနိုင်ငံအား broadband နိုင်ငံတော်ကြီးဖြစ်လာစေရန် fibre-optic ကွန်ရက်တည်ဆောက်မှုနှုန်းကို ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ တိုးမြှင့်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ် နှစ်ကုန်အထိ စစ်တမ်းကောက်ယူမှုအရ မြို့နယ်ပေါင်း ၃၃၀ တွင် 4G ကွန်ရက်ကို ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ဖြန့်ကျက်ထားနိုင်ခဲ့ပြီး ထိုကွန်ရက်များအား ခြောက်လအချိန်အတွင်း တည်ဆောက်ထားနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။


မြန်မာ့ဈေးကွက်ထဲကို နောက်ဆုံးမှ ဝင်ရောက်ခဲ့သော်လည်း မကြာမီကပင် Mytel မှ 5G ကို မြန်မာနိုင်ငံသို့ ယူဆောင်လာပေးနိုင် ခဲ့သော ပထမဆုံးဆက်သွယ်ရေး အော်ပရေတာတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့ပါ သည်။ ယခုကဲ့သို့ နည်းပညာသစ်ကြီးအား Mytel မှ မြန်မာနိုင်ငံ သို့ ယူဆောင်လာပေးနိုင်ခဲ့သလို နောင်အနာဂတ်များတွင်လည်း Mytel မှ ဆန်းသစ်သော နည်းပညာများ နှင့် ထူးခြားကောင်းမွန်သော တိုးတက်မှုများကို ဆောင်ကျဉ်းပေးနိုင်ရန် အစဉ် ကြိုးစားလျက်ရှိပြီး ခေတ်မီအဆန်းသစ်ဆုံး တီထွင်မှုများကို သက်သာသောနှုန်းထား များဖြင့် ဖြန့်ဖြူးပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

Mytel သည် ယခင်တစ်နှစ် တာ ကာလအတွင်းမှာပင် ခေတ်မီဆန်းသစ်သော နည်းပညာများဖြစ် သည့် e-SIM၊ VoLTE နှင့် MytelPay တို့ကိုယူဆောင်လာနိုင်ခဲ့ပြီး ရှေ့ပြေးတီထွင်သူအဖြစ် ရပ်တည်လျက်ရှိပါသည်။ ရှေ့ဆက်ပြီး Mytel သည် e-wallets၊ OTT TV နဲ့ e-commerce အစရှိသော သာလွန် ထူးခြား၍ ခေတ်မီသော ဒစ်ဂျစ်တယ် ဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးစွမ်းနိုင် ရန် ထပ်မံ တိုးချဲ့နေဦးမည်ဖြစ်သည်။ ဆက်လက်၍လည်း ကောင်းမွန်ပြည့်စုံသော ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများနဲ့အတူ Mytel ဟာ D-A-T-A နည်းဗျူဟာများချမှတ်ကာ ဒစ်ဂျစ်တယ်အသွင်ပြောင်း ခေတ်ရေစီးကြောင်းကို ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်ရန် ကြိုးပမ်းလျက်ရှိသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ နည်းပညာဂေဟစနစ်အား နိုင်ငံတကာမှအသိမှတ်ပြုစေ ရန် တစ်ဖက်တွင်လည်း နိုင်ငံ၏ ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ICT အခြေခံအဆောက်အဦများကို သုံးစွဲသူများ၏စိတ်ကျေနပ်မှုထက် သာလွန်သော ဝန်ဆောင်မှုများကိုသာ ပေးနိုင်ရန် တသမတ်တည်း ပံ့ပိုးကူညီပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။


Myanmar ICT Guide

Read times
Rate this item
(1 Vote)