ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မိုဘိုင္းလ္ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ရန္ MPT Money လိုင္စင္ရရွိ

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆုံးႏွင့္ ဦးေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာျဖစ္သည့္ MPT သည္ သုံးစြဲသူမ်ားအတြက္ လ်င္ျမန္၊ စိတ္ခ်၊ တီထြင္ဆန္းသစ္ထားေသာ
MPT Money ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈကို စတင္မိတ္ဆက္ျခင္းႏွင့္အတူ ဒီဂ်စ္တယ္လူေနမႈအဆင့္အတန္းကို ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိပါသည္။ MPT Money အေနျဖင့္ မိုးဘိုင္းလ္ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၁) ရက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္မွ လိုင္စင္ရရွိခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။
 
MPT Money သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဒီဂ်စ္တယ္စီးပြားေရးတိုးတက္ေစရန္ႏွင့္ ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈကို လူတိုင္း လက္လွမ္းမီႏိုင္ေစရန္၊ MPT သုံးစြဲသူမ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို နည္းပညာျဖင့္ ကူညီေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္၍ ေဆာင္႐ြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။
 
စမတ္ဖုန္းမ်ားတြင္ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္လာျခင္းမွာ အဓိကဘ႑ာေရးစနစ္ကို မွီခိုစရာမလိုဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ထားေသာ အဆိုပါဝန္ေဆာင္မႈသည္ အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုျဖစ္လာပါသည္။
 
MPT Money ဝန္ေဆာင္မႈကို အက္ပလီေကးရွင္းတြင္ လုံၿခဳံ၊ စိတ္ခ်စြာေငြလႊဲႏိုင္သည့္ ေငြေပးေခ်မႈ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအားထည့္သြင္းထားပါသည္။ MPT Money ကိုအသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ ေငြေရးေၾကးေရး စီမံခန႔္ခြဲမႈမ်ားျဖစ္သည့္ ေငြလႊဲေျပာင္းျခင္း၊ ေငြေပးေခ်ျခင္း၊ ဖုန္းေဘလ္ျဖည့္ျခင္း ႏွင့္ အျခားေသာ ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ပိုမိုလြယ္ကူလာမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အသုံးျပဳရလြယ္ကူေသာ နည္းပညာေၾကာင့္ သုံးစြဲသူႏွင့္ ေရာင္းခ်သူ ႏွစ္ဦးလုံးကို အီလက္ထေရာနစ္ဆိုင္ရာ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားတြင္ အဆင္ေျပစြာလုပ္ေဆာင္လာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
 
ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ ဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမႈး (MPT-KSGM JO ၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္) ျဖစ္သူ ဦးခင္ေမာင္ထြန္း က “MPT က ‌ေနရာအႏွံ႔မွာ အေရာင္းဆိုင္ေတြထားတဲ့အျပင္ Mobile Money ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုလည္း ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့အတြက္ သုံးစြဲသူရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို လက္လွမ္းမီေအာင္ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္မွာပါ။ MPT Money ကေန သုံးစြဲသူေတြအတြက္ ယုံၾကည္မႈကို အျပည့္အဝေပးႏိုင္မွာ ျဖစ္ၿပီး ဒီအခ်က္ကလည္း အဓိကအခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ MPT Money ရဲ႕ ဝန္ေဆာင္မႈကေန လြယ္ကူျမန္ဆန္ၿပီး စိတ္ခ်ယုံၾကည္ရတဲ့ ဒီဂ်စ္တယ္မိုဘိုင္းလ္ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈေတြကို မၾကာမီမိတ္ဆက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္ ’” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
MPT Money ႏွင့္ပတ္သက္သည့္အေသးစိတ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို မၾကာခင္ထပ္မံေၾကျငာသြားမည္ ျဖစ္သည္။ MPT Money App ကို ေဒါင္းလုတ္ ေအာက္ပါအတိုင္း ရယူႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
 
 
 
MPT Money ၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိလိုပါက ဖုန္းနံပါတ္ 990 သို႔ ဖုန္းေခၚဆို၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ MPT Money ၏ တရားဝင္ facebook ျဖစ္သည့္ @MPTMoneyOfficial သို႔လည္းေကာင္း ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။
 
MPT_Money.jpg
 
 
(Unicode)
 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မိုဘိုင္းလ္ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ရန္ MPT Money လိုင္စင္ရရွိ
 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆုံးႏွင့္ ဦးေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာျဖစ္သည့္ MPT သည္ သုံးစြဲသူမ်ားအတြက္ လ်င္ျမန္၊ စိတ္ခ်၊ တီထြင္ဆန္းသစ္ထားေသာ MPT Money ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈကို စတင္မိတ္ဆက္ျခင္းႏွင့္အတူ ဒီဂ်စ္တယ္လူေနမႈအဆင့္အတန္းကို ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိပါသည္။ MPT Money အေနျဖင့္ မိုးဘိုင္းလ္ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၁) ရက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္မွ လိုင္စင္ရရွိခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။
 
MPT Money သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဒီဂ်စ္တယ္စီးပြားေရးတိုးတက္ေစရန္ႏွင့္ ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈကို လူတိုင္း လက္လွမ္းမီႏိုင္ေစရန္၊ MPT သုံးစြဲသူမ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို နည္းပညာျဖင့္ ကူညီေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္၍ ေဆာင္႐ြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။
 
စမတ္ဖုန္းမ်ားတြင္ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္လာျခင္းမွာ အဓိကဘ႑ာေရးစနစ္ကို မွီခိုစရာမလိုဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ထားေသာ အဆိုပါဝန္ေဆာင္မႈသည္ အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုျဖစ္လာပါသည္။
 
MPT Money ဝန္ေဆာင္မႈကို အက္ပလီေကးရွင္းတြင္ လုံၿခဳံ၊ စိတ္ခ်စြာေငြလႊဲႏိုင္သည့္ ေငြေပးေခ်မႈ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအားထည့္သြင္းထားပါသည္။ MPT Money ကိုအသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ ေငြေရးေၾကးေရး စီမံခန႔္ခြဲမႈမ်ားျဖစ္သည့္ ေငြလႊဲေျပာင္းျခင္း၊ ေငြေပးေခ်ျခင္း၊ ဖုန္းေဘလ္ျဖည့္ျခင္း ႏွင့္ အျခားေသာ ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ပိုမိုလြယ္ကူလာမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အသုံးျပဳရလြယ္ကူေသာ နည္းပညာေၾကာင့္ သုံးစြဲသူႏွင့္ ေရာင္းခ်သူ ႏွစ္ဦးလုံးကို အီလက္ထေရာနစ္ဆိုင္ရာ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားတြင္ အဆင္ေျပစြာလုပ္ေဆာင္လာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
 
ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ ဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမႈး (MPT-KSGM JO ၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္) ျဖစ္သူ ဦးခင္ေမာင္ထြန္း က “MPT က ‌ေနရာအႏွံ႔မွာ အေရာင္းဆိုင္ေတြထားတဲ့အျပင္ Mobile Money ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုလည္း ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့အတြက္ သုံးစြဲသူရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို လက္လွမ္းမီေအာင္ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္မွာပါ။ MPT Money ကေန သုံးစြဲသူေတြအတြက္ ယုံၾကည္မႈကို အျပည့္အဝေပးႏိုင္မွာ ျဖစ္ၿပီး ဒီအခ်က္ကလည္း အဓိကအခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ MPT Money ရဲ႕ ဝန္ေဆာင္မႈကေန လြယ္ကူျမန္ဆန္ၿပီး စိတ္ခ်ယုံၾကည္ရတဲ့ ဒီဂ်စ္တယ္မိုဘိုင္းလ္ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈေတြကို မၾကာမီမိတ္ဆက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္ ’” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
MPT Money ႏွင့္ပတ္သက္သည့္အေသးစိတ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို မၾကာခင္ထပ္မံေၾကျငာသြားမည္ ျဖစ္သည္။ MPT Money App ကို ေဒါင္းလုတ္ ေအာက္ပါအတိုင္း ရယူႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
 
 
 
MPT Money ၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိလိုပါက ဖုန္းနံပါတ္ 990 သို႔ ဖုန္းေခၚဆို၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ MPT Money ၏ တရားဝင္ facebook ျဖစ္သည့္ @MPTMoneyOfficial သို႔လည္းေကာင္း ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။
 
MPT_Money.jpg
 
 
Read times
Rate this item
(0 votes)