Facebook ႏွင့္ အူရီဒူး တို႔ ပူးေပါင္းစီစဥ္သည့္ ဗန္ကားမ်ားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ႐ြာေပါင္း (၂၀၀) သို႔ လွည့္လည္သြားေရာက္၍ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ အသိပညာေပးမည္

Facebook ႏွင့္ အူရီဒူးျမန္မာတို႔ ပူးေပါင္းစီစဥ္ထားသည့္ ဗန္ကားႏွစ္စီးသည္ ျပည္သူမ်ား အြန္လိုင္းကို အႏၲရာယ္ကင္းစြာ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ႏွင့္ အသိပညာ၊ ဗဟုသုတ ျပည့္ဝသည့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ႏိုင္ငံသားမ်ား ျဖစ္လာေစရန္ ပညာေပးရာတြင္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစရန္ ရက္ေပါင္း (၁၀၀) အတြင္း ျမန္မာ ႏိုင္ငံရွိ ႐ြာေပါင္း (၂၀၀) ေက်ာ္သို႔ လွည့္လည္သြားလာမည္ ျဖစ္သည္။

Facebook ႏွင့္ အူရီဒူးျမန္မာတို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမွတဆင့္ ယခုကဲ့သို႔ ရက္ေပါင္း (၁၀၀) အတြင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ သြားလာရခက္ခဲေသာ ေဝးလံေခါင္သီသည့္ ေဒသမ်ား အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားရွိ ႐ြာေပါင္း (၂၀၀) ေက်ာ္သို႔ သြားလာ၍ တစ္ရက္လ်င္ လူေပါင္း (၁,၀၀၀) အား အသိပညာေပးႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္ထားပါသည္။

“Internet 1O1” (Internet One on One) အစီအစဥ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယခုႏွစ္အေစာပိုင္းက စတင္ခဲ့ရာ ကမာၻတစ္ဝန္း အဆိုပါ အစီအစဥ္ ပထမဦးဆုံး စတင္မိတ္ဆက္သည့္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ “Internet 1O1”သည္ တစ္ဦးခ်င္းသို႔ မွ်ေဝေသာ သင္တန္းမွတစ္ဆင့္ အင္တာနက္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အဓိကသိရမည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ားကို ျဖန႔္ေဝေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ အသိပညာေပး ဗန္ကားမ်ားျဖင့္ အင္တာနက္ ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ စတင္အသုံးျပဳသူမ်ားကို အေကာင့္လွ်ိဳ႕ဝွက္ကုဒ္လုံၿခဳံေရးႏွင့္ အင္တာနက္မွရရွိႏိုင္သည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား (ဥပမာ - သူငယ္ခ်င္း၊ မိသားစုမ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ မျပတ္ေအာင္ေနျခင္းႏွင့္ အလုပ္ရွာျခင္း) စသည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားပါရွိသည့္ ဗီဒီယိုအတိုေလးတစ္ခုျဖင့္ အင္တာနက္အေၾကာင္း သိရွိနားလည္ၾကေစရန္ သင္ၾကားျပသႏိုင္ေရး ရည္႐ြယ္ထားပါသည္။

ဗန္ကားေပၚရွိ နည္းျပမ်ားက ဒစ္ဂ်စ္တယ္ သိနားလည္မႈရွိေစေရးအတြက္ အမ်ားျပည္သူအား အသိပညာ ေပးရာတြင္ ကူညီသင္ၾကားေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ဖုန္းအတြင္းရွိ အက္ပလီေကးရွင္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ေပးရန္ႏွင့္ ယူနီကုဒ္ ေျပာင္းလဲအသုံးျပဳႏိုင္ေရး ကူညီေပးရန္ ေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

၁. ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဗဟုသုတတိုးပြားေစရန္ အသိပညာေပးျခင္း

၂. အက္ပလီေကးရွင္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း

၃. ယူနီကုဒ္ ေျပာင္းလဲအသုံးျပဳႏိုင္ေရး ကူညီေပးျခင္း

ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဗဟုသုတသိရွိနားလည္မႈ နည္းပါးေနျခင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ေရးအတြက္ အႀကီးမားဆုံး အဟန႔္အတားမ်ားအတြင္း တစ္ခုအပါအဝင္ ျဖစ္ေနပါသည္။ ယခု စတင္လိုက္သည့္ ကနဦး လႈပ္ရွားမႈမွတစ္ဆင့္ ျပည္သူမ်ားမွာ စနစ္တက် ေလ့က်င့္သင္ၾကားထားသည့္ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားထံ အင္တာနက္ အေၾကာင္းႏွင့္ အင္တာနက္ကို တာဝန္သိစြာအသုံးျပဳပုံႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ားကို ေမးျမန္းေဆြးေႏြးႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

အဆိုပါ ဒစ္ဂ်စ္တယ္အသိပညာေပး အစီအစဥ္၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ အူရီဒူးအမွတ္တံဆိပ္ အေရာင္းဆိုင္မ်ားတြင္ သင္တန္းမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ သိနားလည္မႈဆိုင္ရာ အသိပညာေပး အစီအစဥ္ စတင္ခဲ့သည့္ ဇြန္လမွ စက္တင္ဘာလအတြင္း လူေပါင္း (၃၀၀,၀၀၀) ေက်ာ္အတြက္ အသိပညာ ျဖန႔္ေဝေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

“GSMA Intelligence က ေဖာ္ျပထားတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြအရ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လူေပါင္း (၂၁) သန္းနီးပါး အင္တာနက္သုံးစြဲေနၾကပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈက အရမ္းကို ျမန္ဆန္ခဲ့ ပါတယ္။ ျပည္သူေတြၾကားမွာ အင္တာနက္ကို အသိပညာ ဗဟုသုတအျပည့္နဲ႔ ေဘးကင္းလုံၿခဳံမႈရွိရွိ အသုံးျပဳ ႏိုင္ေအာင္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္သိနားလည္မႈရွိဖို႔ အရမ္းအေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အူရီဒူးျမန္မာက Facebook နဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ျပည္သူေတြအတြက္ ပိုမို ေကာင္းမြန္တဲ့ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ လူေနမႈဘဝေတြ ဖန္တီးေပးႏိုင္ေအာင္ ေရာက္ဖို႔ခက္ခဲတဲ့ ေက်းလက္ေဒသေတြအထိ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ အသိပညာေတြ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေရာက္ရွိႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေနတာပါ။ ဒီေန႔ စတင္ထြက္ခြာေတာ့မယ့္ ဗန္ကားႏွစ္စီးနဲ႔ ပိုၿပီး မ်ားသည္ထက္မ်ားတဲ့ ျပည္သူ ေတြကို ေဘးကင္းလုံၿခဳံၿပီး အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ အင္တာနက္ သုံးစြဲမႈဆိုင္ရာ အေတြ႕အႀကဳံေတြ ရလာ ေအာင္ အသိပညာေပးႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ယုံၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္” ဟု အူရီဒူးျမန္မာ၏ Head of Corporate Communications ျဖစ္သူ ဦးတင့္ႏိုင္ထြဋ္ က ေျပာသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ၿမိဳ႕ေပၚကျဖစ္ျဖစ္၊ ေက်းလက္ေဒသေတြကပဲျဖစ္ျဖစ္ အင္တာနက္ကို ကမာၻႀကီးနဲ႔ အဆက္ အသြယ္မျပတ္ဖို႔နဲ႔ သူတို႔ ခ်စ္ခင္ရသူေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုဖို႔ အသုံးျပဳေနၾကတာပါ။ သူတို႔ကို အြန္လိုင္း ေပၚမွာ ေဘးကင္းလုံၿခဳံမႈရွိေအာင္ ဘယ္လိုေနသင့္လဲဆိုတာနဲ႔ သုံးရမယ့္ နည္းပညာလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို ေလ့လာႏိုင္ဖို႔ အခြင့္အလမ္း ဖန္တီးေပးလိုက္တဲ့အတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္ၿပီး ေဘးကင္းလုံၿခဳံတဲ့ အြန္လိုင္း အသုံးျပဳမႈဆိုင္ရာ အေတြ႕အႀကဳံေတြရရွိမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ Internet 1O1 အစီအစဥ္ကေန ေက်းလက္ေဒသမွာ ေနထိုင္ၾကတဲ့ ျပည္သူေတြအတြက္ အင္တာနက္ကေန ရသင့္တဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြ ပိုရႏိုင္ေအာင္ လိုအပ္တဲ့ အေျခခံ စြမ္းရည္ေတြ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ခြင့္ရတဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္အေနနဲ႔ တစ္ကယ့္ကို ဂုဏ္ယူဝမ္းသာမိပါတယ္” ဟု Facebook ၏ Head of Public Policy, Myanmar ျဖစ္သူ Khoe Reh က ေျပာသည္။

 

Ooredoo.jpg

 

Ooredoo1.jpg

 

Ooredoo2.jpg

 

Myanmar ICT Guide

Read times
Rate this item
(1 Vote)