ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ေခတ္မီအိတ္ခ်ိန္းစက္မ်ား လဲလွယ္ၿပီးျဖစ္ပါသျဖင့္ ေအာ္တိုတယ္လီဖုန္းနံပါတ္မ်ားအား ေျပာင္းလဲပါမည္

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း (MPT) အေနျဖင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ အရည္အေသြး ႏွင့္ ေခတ္မီဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ လက္ရွိအသုံးျပဳ ေနေသာေအာ္တိုတယ္လီဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို ဂဏန္း (၇) လုံးပါရွိသည့္ ေအာ္တိုတယ္လီဖုန္းနံပါတ္အသစ္မ်ား ျဖင့္ ေျပာင္းလဲတပ္ဆင္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း) တို႔ရွိ အိတ္ခ်ိန္းမ်ားကို ေခတ္မီအိတ္ခ်ိန္းစက္မ်ားႏွင့္ ေျပာင္းလဲတပ္ဆင္ၿပီး ေကဘယ္ကြန္ရက္စနစ္ (Cable Network) အားလည္း ယခုလက္ရွိ ေၾကးနန္းႀကိဳး (Copper Cable) အသုံးျပဳစနစ္မွ ျမန္ႏႈန္းျမႇင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္သည့္ ဖန္ႀကိဳးမွ်င္ (Fiber Cable) အသုံးျပဳစနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲတပ္ဆင္မည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၅ ရက္တြင္ ေအာ္တိုတယ္လီဖုန္းနံပါတ္မ်ား ေအာက္ပါအတိုင္း ေျပာင္းလဲသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
 
MPT_Change.jpg
 
ထိုနည္းတူ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရွိ ပုဇြန္ေတာင္အိတ္ခ်ိန္း ႏွင့္ ဟံသာဝတီအိတ္ခ်ိန္းမ်ားကို ေခတ္မီအိတ္ခ်ိန္းစက္မ်ားႏွင့္ ေျပာင္းလဲတပ္ဆင္ၿပီးျဖစ္ပါသျဖင့္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၃၀) ရက္တြင္ေအာ္တိုတယ္လီဖုန္းနံပါတ္မ်ား ေအာက္ပါအတိုင္းေျပာင္းလဲသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
 
MPT.png
 
တယ္လီဖုန္းနံပါတ္အေဟာင္းမွ နံပါတ္အသစ္သို႔ ေျပာင္းလဲစဥ္ကာလအတြင္းတြင္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမွ မိမိတို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈကို အသုံးျပဳေနသူမ်ား ဆက္သြယ္မႈအဆင္ေျပေစရန္ Call Forward ဝန္ေဆာင္မႈကို ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ေမလအကုန္အထိ အခမဲ့ေပးထားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ သုံးစြဲသူမ်ားသည္ နံပါတ္အသစ္သို႔ ေျပာင္းလဲေနစဥ္ကာလအတြင္းတြင္ လက္ရွိနံပါတ္ (သို႔မဟုတ္) နံပါတ္အသစ္သို႔ ေခၚဆိုႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
 

 
 
Read times
Rate this item
(1 Vote)