Mytel အသုံးျပဳသူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ ဆန္းသစ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

Mytel အသုံးျပဳသူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ ဆန္းသစ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား google.com
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေခတ္မီအဆန္းသစ္ဆုံးႏွင့္ ဂ႐ုအစိုက္ဆုံး ေအာ္ပေရတာ Mytel သည္ ၎တို႔၏ အသုံးျပဳမ်ားအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို
စဥ္ဆက္မျပတ္ ေပးစြမ္းလ်က္ရွိၿပီး ၎တို႔၏ ထုတ္ကုန္ႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ကို အသုံးျပဳရာတြင္ ပိုမို အဆင္ေျပေကာင္းမြန္ေစမည့္ အသုံးဝင္ေသာတီထြင္မႈမ်ားကို အစဥ္အၿမဲယူေဆာင္လာေပးလ်က္ရွိပါသည္။ သုံးစြဲသူမ်ား ႀကဳံေတြ႕ရေလ့ရွိသည့္ အခက္အခဲမ်ားျဖစ္သည့္ ေဘလ္အပိုျဖတ္ေတာက္မႈမ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ ရယူထားျခင္းမရွိသည့္ အပိုဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေဘလ္ကုန္ဆုံးျခင္းမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရန္အတြက္ Mytel ၏ Charging Block၊ Charge History၊ Data Barrier၊ Adaptive Video ႏွင့္ No Hidden VAS အစရွိသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား မွ ထိုျပႆနာမ်ားကို ေလ်ာ့နည္းသြားေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိသည္။
 
“Mytel အေနနဲ႔ သုံးစြဲသူေတြအတြက္ ထူးျခားေကာင္းမြန္တဲ့အရာေတြ တင္ဆက္ေပးႏိုင္ဖို႔ အစဥ္အၿမဲ ဦးစားေပး ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဝန္ေဆာင္မႈ အရည္အေသြးေတြကို ျမင့္တင္ႏိုင္ဖို႔ တန္ဖိုးထားရတဲ့ သုံးစြဲသူေတြရဲ႕ အႀကံျပဳခ်က္တိုင္းကို နားစြင့္လ်က္ရွိပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ပို႔ေဆာင္ေရးနဲ႔ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ကေန ခ်မွတ္ထားတဲ့ အနည္းဆုံးႏႈန္းထားမ်ားနဲ႔အညီ ေကာက္ခံလ်က္ရွိတဲ့ ေအာ္ပေရတာတစ္ခုလည္းျဖစ္တာေၾကာင့္ Mytel သုံးစြဲသူေတြက Mytel ရဲ႕ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈေတြကို အသက္သာဆုံးေသာ ႏႈန္းထားမ်ားနဲ႔ အသုံးျပဳႏိုင္မွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ Mytel က ေနာက္ဆုံးေပၚ ဆန္းသစ္တဲ့ နည္းပညာေတြကို ယူေဆာင္လာေပးေလ့ရွိတာေၾကာင့္လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေခတ္မီတဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈအသစ္ေတြက အသုံးျပဳသူေတြ ရင္ဆိုင္ ႀကဳံေတြ႕ေနရတဲ့ အခက္အခဲေတြကို အလြယ္တကူေျဖရွင္းေပးႏိုင္မွာလည္းျဖစ္ပါတယ္။” ဟု Mytel ၏ ျပင္ပဆက္ဆံေရးအမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္မင္းဦးမွ ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။
 
Mytel သည္ သုံးစြဲသူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အစဥ္အၿမဲနားစြင့္ေနၿပီး ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားကို အစဥ္အၿမဲ ရွာေဖြႀကိဳးပမ္းေနသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သုံးစြဲသူမ်ား၏ ေငြေကာက္ခံမႈမွတ္တမ္းအား အခ်ိန္မေ႐ြးစစ္ေဆးႏိုင္သည့္ ဆန္းသစ္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည့္ “Charge History” အား အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ ေဆာင္႐ြက္ေပးထားပါသည္။ Mytel သည္ ဤကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အား ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ေအာ္ပေရတာျဖစ္ၿပီး သုံးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ ဆင္းကတ္ အသုံးျပဳစဥ္ကာလတစ္ေလွ်ာက္လုံး၏ အသုံးျပဳမႈမွတ္တမ္းကို အျပည့္အဝ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာစစ္ေဆးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဖုန္းေခၚဆိုမႈတစ္ခုၿပီးတိုင္း ေငြေကာက္ခံမႈကို အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပျခင္းေၾကာင့္လည္း သုံးစြဲသူမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ေဘလ္ကုန္က်မႈကို အၿမဲစစ္ေဆးႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
 
Mytel သည္ အသုံးျပဳသူမ်ားကို အေကာင္းဆုံးအေတြ႕အႀကဳံမ်ားႏွင့္ စိတ္ေက်နပ္မႈ ရရွိေစႏိုင္မည့္ Data Barrier ႏွင့္ Adaptive Video ကဲ့သို႔ေသာ ထူးျခားေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားလည္းရွိသည္။ Data Barrier ဆိုသည္မွာ အသုံးျပဳသူမ်ား ဝယ္ယူထားေသာ ေဒတာပတ္ေက့ခ်္ မ်ားကုန္သြားသည့္အခါ လက္က်န္ေငြထဲမွျဖစ္ေစ ၊ PAYG အစီအစဥ္ထဲမွျဖစ္ေစ အပိုေငြေကာက္ခံျခင္းကို တားဆီးေပးႏိုင္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ Mytel သည္ ေနာက္ဆုံးေပၚနည္းပညာမ်ားကို အသုံးျပဳကာ Adaptive Feature ျဖင့္ ေဒတာမ်ားအား အလဟႆ မျဖစ္ေစရန္အတြက္လည္း ေဆာင္႐ြက္ထားပါသည္။ ဤလုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖင့္ Mytel အသုံးျပဳသူမ်ားသည္ Facebook သို႔မဟုတ္ YouTube ေပၚမွ online ဗီဒီယိုမ်ားကို ၾကည့္ရႈေသာအခါ ေဒတာ အပိုကုန္က်မႈမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ VAS ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္လည္း အလိုအေလ်ာက္စာရင္းေပးသြင္းျခင္း ၊ အသုံးျပဳသူမ်ားမသိလိုက္ရပဲ ေဘလ္ျဖတ္ေတာက္ျခင္းမ်ား မျဖစ္ေစရေအာင္ Mytel မွ ရွင္းလင္းေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားနဲ႔ ႏွစ္ဆင့္ခံ လုံၿခဳံေရးစနစ္ကို ေထာက္ပံ့လ်က္ရွိသည္။
 
ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အျပင္ လူမႈကူညီေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းမ်ား၊ ေဆး႐ုံမ်ား၊ ဘုရားမ်ား၊ တရားရိပ္သာမ်ားတြင္ အခမဲ့အင္တာနက္တပ္ဆင္ေပးျခင္း၊ အစိုးရ႐ုံမ်ား ႏွင့္ ေဒသႏၲရအစိုးရဌာနမ်ားတြင္ ဗြီဒီယိုကြန္ဖရင့္ျပဳလုပ္ျခင္းဆိုင္ရာနည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း Mytel မွ ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ မၾကာမီကပင္ Mytel မွ 5G ကို ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ယူေဆာင္လာေပးႏိုင္ခဲ့ေသာ ပထမဆုံးဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့ပါၿပီး အဆန္းသစ္ဆုံးႏွင့္ ဂ႐ုအစိုက္ဆုံး ေအာ္ပေရတာတစ္ခုအေနျဖင့္ ရပ္တည္ႏိုင္ရန္ သာလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ႏွင့္ အသစ္အသစ္ေသာ တိုးတက္မႈမ်ားကို သုံးစြဲသူမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ရန္ ဆက္လက္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိပါသည္။
 
Read times
Rate this item
(0 votes)