ဆက္သြယ္​ေရး၀န္​ေဆာင္မွုကုမၸဏီအခ်ိဳ့ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ Fiber ႀကိဳးမ်ားသြယ္တန္းထားမွုကိုရွင္းလင္းဖယ္ရွားမည္ဟုအသိ​ေပးခ်က္ထုတ္ျပန္

ဆက္သြယ္​ေရး၀န္​ေဆာင္မွုကုမၸဏီအခ်ိဳ့ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ Fiber ႀကိဳးမ်ားသြယ္တန္းထားမွုကိုရွင္းလင္းဖယ္ရွားမည္ဟုအသိ​ေပးခ်က္ထုတ္ျပန္ google.com

ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈကုမၸဏီအခ်ိဳ႕သည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီနယ္နမိတ္အတြင္း Fiber Optic Cable ႏွင့္

ဆက္စပ္ဆက္သြယ္ေရးကိရိယာမ်ား၊ Wifi ခ်ိတ္ဆက္မႈကိရိယာမ်ား တပ္ဆင္ခ်ိတ္ဆြဲျခင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးတိုင္မ်ားစိုက္ထူျခင္းတို႕အား တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူျခင္းမရွိဘဲ တပ္ဆင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

 

fiber.jpg

 

Credit ; Kyaw Swar Myint

 

 

 

Myanmar ICT Guide

Read times
Rate this item
(0 votes)