အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္ နည္းပညာစြန႔္ဦးတီထြင္သူမ်ားကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးမည့္ ျမန္မာလူငယ္ နည္းပညာ စြန႔္ဦးတီထြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္ ၂၀၂၀

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆုံးႏွင့္ ဦးေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာျဖစ္သည့္ (MPT) ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္ (MCF) တို႔၏ (၃) ႏွစ္ေျမာက္
ႀကိဳးပမ္းမႈျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အနာဂတ္ မ်ိဳးဆက္သစ္ နည္းပညာစြန႔္ဦးတီထြင္သူ လူငယ္မ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးရန္ ရည္႐ြယ္ၿပီး ျပဳလုပ္သည့္ ျမန္မာလူငယ္နည္းပညာ စြန႔္ဦးတီထြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ ၂၀၂၀ တြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚလိုက္ၿပီျဖစ္ပါသည္။ MPT ၏ ယခုကဲ့သို႔ စြန႔္ဦးတီထြင္ စီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားကို ေျမေတာင္ေျမႇာက္ေပးသည့္ အစီအစဥ္မွာ လူမႈစီးပြားဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ႏွင့္ နည္းပညာကို အသုံးျပဳၿပီး ျပည္သူတို႔၏ လူေနမႈဘဝတြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ ထူးျခားဆန္းသစ္သည့္ အႀကံဥာဏ္ေကာင္းမ်ားႏွင့္အတူ အစြမ္းအစရွိၿပီး ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးမားသူ စြန႔္ဦးတီထြင္ လူငယ္လုပ္ငန္းရွင္သစ္မ်ားကို ရွာေဖြေ႐ြးခ်ယ္ကာ အေထာက္အပံ့မ်ား ေပးအပ္ ေဆာင္႐ြက္ေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
 
ျမန္မာလူငယ္ နည္းပညာ စြန႔္ဦးတီထြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး မ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ားအတြက္ စီးပြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ား ဖန္တီးေပးရန္၊ ေဒသတြင္း အရည္အခ်င္း ရွိသူမ်ားအတြက္ နည္းပညာဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းငယ္မ်ား အခ်င္းခ်င္း ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ႏွင့္ ကြန္ရက္တစ္ခု ထူေထာင္ႏိုင္ရန္တို႔အျပင္ ပညာေရး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း၊ အမ်ားသုံး အခ်က္အလက္မ်ား၊ ျပည္သူႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္သူ အစိုးရတို႔အၾကား ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္မႈႏွင့္ နည္းပညာမွ်ေဝႏိုင္မႈ၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရးႏွင့္ နည္းပညာျဖင့္ဘ႑ာေရး ဝန္ေဆာင္မႈ အစရွိသည့္ က႑အသီးသီးတြင္ စြန႔္ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ‌‌‌ေဂဟစနစ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းသစ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေရွးရႈေဆာင္႐ြက္ရန္ ရည္႐ြယ္ထားသည္။
 
ျမန္မာလူငယ္ နည္းပညာစြန႔္ဦးတီထြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ ၂၀၂၀ အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔မွ စတင္လက္ခံသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၂၄ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးထားကာ ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္သည္။ ဤအစီအစဥ္တြင္ ပဏာမေ႐ြးခ်ယ္မႈအဆင့္ႏွင့္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ေနာက္ဆုံးေ႐ြးခ်ယ္မႈအဆင့္ဟူ၍ အဆင့္ ၂ ဆင့္ျဖင့္ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ လူငယ္အဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ ဤအစီအစဥ္သို႔ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး အထက္ျမန္မာျပည္ (မႏၲေလး အေျခစိုက္) ႏွင့္ ေအာက္ျမန္မာျပည္ (ရန္ကုန္ အေျခစိုက္) ဟူ၍ ေဒသအလိုက္ အႏိုင္ရရွိသည့္ အသင္းမ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။
 
ျမန္မာလူငယ္ နည္းပညာ စြန႔္ဦးတီထြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ ၂၀၂၀ တြင္ အႏိုင္ရရွိသူမ်ားအား ဆုအမ်ိဳးအစား (၃) မ်ိဳးခြဲ၍ ဒိုင္လူႀကီးအဖြဲ႕က ေ႐ြးခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ဆုအမ်ိဳးအစားမ်ားမွာ -
 
(၁) Technopreneurship 2020 Accelerate ဆု
 
(၂) Technopreneurship 2020 Start-up ဆု
 
(၃) Technopreneurship 2020 Idea ဆု (၂) ဆု
 
ျမန္မာလူငယ္ နည္းပညာစြန႔္ဦးတီထြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ ၂၀၂၀ တြင္ အႏိုင္ရရွိသူမ်ားကို ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ Accelerate Award ဆုရွင္ ႏွင့္ Startup Award ဆုရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ေငြသားဆုမ်ားအျပင္ စီပြားေရးလုပ္ငန္းသစ္အျဖစ္ ကုမၸဏီဖြဲ႕စည္း ေပးျခင္းအေထာက္အပံ့ကို ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ကာ Kanung Hub Incubation စင္တာတြင္ ႐ုံးခန္းေနရာကို ၆ လ တိတိ အခမဲ့အသုံးျပဳခြင့္ႏွင့္ ယင္းကာလအတြင္း ၎တို႔၏ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အေတြးအေခၚမ်ားကို ပိုမိုတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးေလာကတြင္ ေအာင္ျမင္ေနသူမ်ားႏွင့္ ပညာရွင္မ်ားမွ အနီးကပ္ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ အခြင့္အလမ္းကိုလည္း ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
 
MPT-KSGM JO ၏ Chief Operating Officer ျဖစ္သူ Mr. Koichi Kasuya က “ျမန္မာလူငယ္ နည္းပညာ စြန႔္ဦးတီထြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္ ၂၀၂၀ ကတစ္ဆင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာမွာ အေကာင္းဆုံး ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ အေတြးအေခၚရွိတဲ့ စြန႔္ဦးတီထြင္သူလူငယ္ေတြကို ရွာေဖြေမြးထုတ္ေပးႏိုင္မယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက စီးပြားေရး လုပ္ငန္းသစ္ေတြကို ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္မယ့္ စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္း ‌ေဂဟစနစ္တစ္ခု ျဖစ္ထြန္းလာ‌ေစဖို႔ ႏႈိးေဆာ္ေပးလိုပါတယ္။ နည္းပညာ စြန႔္ဦးတီထြင္မႈဓေလ့ကို လူငယ္ေတြၾကားမွာ တိုးျမႇင့္ေပးလိုက္ျခင္းအားျဖင့္ ဒီဂ်စ္တယ္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ ေတြကို ျမႇင့္တင္လာႏိုင္မွာျဖစ္သလို ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ လားရာတစ္ခုျဖစ္တဲ့ စတုတၳ စက္မႈေတာ္ လွန္ေရး အေျပာင္းအလဲမွာလည္း ျမန္မာကုမၸဏီေတြက လိုက္ပါ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။” ဟု ျမန္မာလူငယ္ နည္းပညာ စြန႔္ဦးတီထြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ ၂၀၂၀ အေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။
 
ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္ (MCF) ၏ ဥကၠ႒ ျဖစ္သူ ဦးမင္းေဇယ်ာလႈိင္က “ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ စီးပြားေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမွာ အိုင္စီတီ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈဟာ အလြန္အေရးႀကီးတယ္ဆိုတာဟာ ခ်ဲ႕ထြင္ၿပီး ေျပာဖို႔လိုမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ကေတာ့ ဒီဂ်စ္တယ္စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈနဲ႔အတူ စတုတၳ စက္မႈေတာ္လွန္ေရး အေျပာင္းအလဲမွာ လက္လွမ္းမွီလိုက္ပါ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းက စြန႔္ဦးတီထြင္အဖြဲ႕ေတြကို ခ်ိတ္ဆက္ေပးဖို႔နဲ႔ ျပည္တြင္းက အရည္အခ်င္းရွိတဲ့ စြန႔္ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္းသစ္ေတြကို နည္းပညာဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္မႈေတြေ တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ MPT နဲ႔အတူအခုလို ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းအားျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ျမင္မယ္လို႔ ယုံၾကည္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။
 
MPT ႏွင့္ MCF တို႔အေနျဖင့္ လြန္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ကပင္စတင္ကာ ျမန္မာလူငယ္ နည္းပညာ စြန႔္ဦးတီထြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ကို ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ အစြမ္းအစရွိၿပီး ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးမားသည့္ စြန္ဦးတီထြင္ လူငယ္ လုပ္ငန္းရွင္သစ္မ်ားကို ရွာေဖြေမြးထုတ္ ေျမေတာင္ေျမႇာက္ေပးႏိုင္ရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ယခင္ႏွစ္ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားမွ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည့္ အဖြဲ႕မ်ားမွာလည္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိေနၿပီျဖစ္ကာ Blue Frog Co., Ltd. (ကရင္တိုင္းရင္းသား ဘာသာစကားကို AR နည္းပညာျဖင့္ သင္ၾကားေပးျခင္း)၊ Idea Capsule Co., Ltd. (ေအာင္ဘာေလ ထီလက္မွတ္ကို အြန္လိုင္းမွ တစ္ဆင့္ ဝယ္ယူႏိုင္သည့္ အက္ပလီေကရွင္း) ႏွင့္ KLENIC Myanmar Co., Ltd. (Dr. Kyaw မိုဘိုင္းလ္ အက္ပလီေကးရွင္းမွတစ္ဆင့္ တန္ဖိုးသက္သာသည့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း) စသည့္ လုပ္ငန္းတို႔မွာ ယင္းတို႔အထဲတြင္ ပါဝင္ပါသည္။
 
ျမန္မာလူငယ္ နည္းပညာ စြန႔္ဦးတီထြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ ၂၀၂၀ တြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္လိုပါက အစီအစဥ္၏ တရားဝင္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ https://www.mmtechnopreneurship.com တြင္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ MPT ႐ုံးမ်ား (http://bit.ly/2OGsOhv) တြင္လည္းေကာင္း ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ အစီအစဥ္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ဇယားတို႔ကို https://www.mmtechnopreneurship.com ဝက္ဘ္ဆိုက္ စာမ်က္ႏွာႏွင့္ တရားဝင္ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာ https://www.facebook.com/mmtechnopreneurship တြင္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။
 
Read times
Rate this item
(0 votes)