အူရီဒူးျမန္မာမွ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဧၿပီလာတြင္ အူရီဒူးမွ ေလးစားအားကိုးရသည့္ အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ေက်းဇူးတံု႔ျပန္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အေကာင္းဆံုး Loyalty Program တစ္ခုျဖစ္သည့္ Diamond Club အစီအစဥ္ကို မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ရာ ယခုဆိုလွ်င္ () ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ၿပီျဖစ္ပါသည္။

Published in Local

Search Articles