ေဖ့စ္ဘုတ္၏ လူမႈကြန္ရက္ဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ား

ေဖ့စ္ဘုတ္၏ လူမႈကြန္ရက္ဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ား google.com
အခုလက္ရွိ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ေဖ့စ္ဘုတ္သံုးစြဲသူလူဦးေရ မ်ားျပားလာသည္ႏွင့္အမွ် သင့္တို႔ကိုယ္တိုင္ လိုက္နာသင့္သည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားလည္း ရွိလာပါတယ္။
 
တစ္ဦးတစ္ဦး စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား တင္ျခင္း၊ မူပိုင္ခြင့္ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း၊ တစ္ပါးသူ၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ခြင့္မေတာင္းပဲ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္း စသည့္လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိးေဖာက္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ေဝမွ်ျခင္းမ်ား သင့္အေနျဖင့္ ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ပါတယ္။
 
ေဖ့စ္ဘုတ္၏ လူမႈကြန္ရက္ဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားမွာ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားအတိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။
 
(၁) အၾကမ္းမဖက္ရ၊ မၿခိမ္းေျခာက္ရ။
(၂) မိမိကိုယ္မိမိ ထိခိုက္ေစမႈကို ေရွာင္ပါ။
(၃) အနိုင္မက်င့္ရ၊ မေႏွာင့္ယွက္မျပဳရ။
(၄) အမုန္းစကားမေျပာရ။
(၅) ဓာတ္ပံုႏွင့္ ဗီဒီယိုတြင္ ပါဝင္သည္မ်ားကို ႀကိဳတင္အသိေပးပါ။
(၆) အေဖာ္အခၽြတ္မ်ားကို ကန္႔သတ္ထားသည္။
(၇) ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေလးစားပါ။
(၈) မူပိုင္ခြင့္ အသိရွိပါ။
(၉) ထိန္းခ်ဳပ္ကုန္စည္မ်ားကို ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ မေရာင္းရ။
(၁၀) အခ်က္အလက္မ်ား ခိုးယူျခင္းႏွင့္ Spam ေမးလ္ပို႔ျခင္း မျပဳလုပ္ရ။
(၁၁) သင့္လံုျခံဳမႈရွိေရးအတြက္ ကၽြနု္ပ္တို႔ အေလးထားပါသည္။
(၁၂) ရုိင္းစိုင္းမႈမ်ားကို တိုင္ၾကားနိုင္ပါသည္။
 
(Unicode)
 
ေဖ့စ္ဘုတ္၏ လူမႈကြန္ရက္ဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ား
 
အခုလက္ရွိ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ေဖ့စ္ဘုတ္သံုးစြဲသူလူဦးေရ မ်ားျပားလာသည္ႏွင့္အမွ် သင့္တို႔ကိုယ္တိုင္ လိုက္နာသင့္သည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားလည္း ရွိလာပါတယ္။
 
တစ္ဦးတစ္ဦး စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား တင္ျခင္း၊ မူပိုင္ခြင့္ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း၊ တစ္ပါးသူ၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ခြင့္မေတာင္းပဲ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္း စသည့္လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိးေဖာက္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ေဝမွ်ျခင္းမ်ား သင့္အေနျဖင့္ ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ပါတယ္။
 
ေဖ့စ္ဘုတ္၏ လူမႈကြန္ရက္ဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားမွာ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားအတိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။
 
(၁) အၾကမ္းမဖက္ရ၊ မၿခိမ္းေျခာက္ရ။
(၂) မိမိကိုယ္မိမိ ထိခိုက္ေစမႈကို ေရွာင္ပါ။
(၃) အနိုင္မက်င့္ရ၊ မေႏွာင့္ယွက္မျပဳရ။
(၄) အမုန္းစကားမေျပာရ။
(၅) ဓာတ္ပံုႏွင့္ ဗီဒီယိုတြင္ ပါဝင္သည္မ်ားကို ႀကိဳတင္အသိေပးပါ။
(၆) အေဖာ္အခၽြတ္မ်ားကို ကန္႔သတ္ထားသည္။
(၇) ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေလးစားပါ။
(၈) မူပိုင္ခြင့္ အသိရွိပါ။
(၉) ထိန္းခ်ဳပ္ကုန္စည္မ်ားကို ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ မေရာင္းရ။
(၁၀) အခ်က္အလက္မ်ား ခိုးယူျခင္းႏွင့္ Spam ေမးလ္ပို႔ျခင္း မျပဳလုပ္ရ။
(၁၁) သင့္လံုျခံဳမႈရွိေရးအတြက္ ကၽြနု္ပ္တို႔ အေလးထားပါသည္။
(၁၂) ရုိင္းစိုင္းမႈမ်ားကို တိုင္ၾကားနိုင္ပါသည္။
 
Source: MRTV, MOI
Read times
Rate this item
(1 Vote)