ဖုန္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအသံုးျပဳရန္အတြက္ Face Scan အရင္ျပဳလုပ္ရေတာ့မယ့္ တရုတ္ႏိုင္ငံ

ဖုန္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအသံုးျပဳရန္အတြက္ Face Scan အရင္ျပဳလုပ္ရေတာ့မယ့္ တရုတ္ႏိုင္ငံ google.com
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ဒီဂ်စ္တယ္ကမာၻကို မွတ္ပုံတင္အခ်က္အလက္နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္လိုေနပါတယ္။
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွာ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္အေရာက္ ဆယ္လ္ဖုန္းသစ္ ဒါမွမဟုတ္ ဆယ္လူလာ data စာခ်ဳပ္ကို ဝယ္ယူတဲ့လူတိုင္း ႏိုင္ငံသားမွတ္ပုံတင္ျပဖို႔ လိုအပ္သလို ကိုယ္ပိုင္လကၡဏာကို အတည္ျပဳဖို႔ face scan လည္းျပဳလုပ္ရပါမယ္။ တ႐ုတ္အစိုးရအေနနဲ႔ ဖုန္းဝန္ေဆာင္မႈေတြကို လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာသုံးစြဲမႈနဲ႔ လိမ္လည္မႈ ျပဳလုပ္တာေတြကိုေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 
အခုကိစၥဟာ တစ္ကိုယ္ေရ လုံၿခဳံေရးအခ်က္အလက္ကာကြယ္မႈ ျပႆနာကို ေက်ာ္လြန္ေနပါတယ္။ တ႐ုတ္အစိုးရဟာ မ်ိဳးႏြယ္စုေတြ ဖိႏွိပ္၊ ေျခရာခံဖို႔ facial recognition ကိုအသုံးျပဳေနၿပီး အစိုးရရဲ႕ နာမည္ပ်က္စာရင္းမွာ ပါဝင္တဲ့ လူေတြကေန ခရီးသြားနဲ႔ ကားေတြကို သိႏိုင္ဖို႔ facial recognition ကို အသုံးျပဳေနပါတယ္။ ဖုန္းဝယ္ယူသူေတြက မ်က္ႏွာကို scan လုပ္ၿပီးေနာက္ အခ်က္အလက္ေတြကို ဖယ္ရွားတာ ဒါမွမဟုတ္ အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ ေပါင္းစပ္မလားဆိုတာ မသိေသးပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ မ်က္ႏွာကို scan ျပဳလုပ္တာဟာ ေစာင့္ၾကည့္မႈအတြက္ အလြန္အသုံးဝင္ၿပီး အဓိကပစ္မွတ္ေတြ ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။
 
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွာ facial recognition အသုံးျပဳမႈ က်ယ္ျပန္႔လာဖို႔ စည္း႐ုံးေနတဲ့ သက္ေသေတြရွိပါတယ္။ Facial recognition ကို လူမႈကြန္ရက္ေတြ ဒါမွမဟုတ္ အမႈအခင္းေတြမွာ အသုံးျပဳဖို႔ ရွိေနပါတယ္။ အစိုးရအေနနဲ႔ ေက်ာင္းသားဦးေရကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ဖို႔ facial recognition ကို တကၠသိုလ္မွာ စမ္းသပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အဲဒီစနစ္ကို အတင္းအက်ပ္ အသုံးမျပဳဘူးလို႔ ကတိေပးခဲ့ပါတယ္။
 
Internet Journal
Read times
Rate this item
(1 Vote)