ကြန္ပ်ဴတာမွာ Memory ဆိုတာ ဘာလဲ?

ကြန္ပ်ဴတာမွာ Memory ဆိုတာ ဘာလဲ? google.com
Memory ဆိုတာ မွတ္ဥာဏ္ စနစ္ျဖစ္ပါတယ္။ အခ်က္အလက္ေတြအေၾကာင္းအရာေတြကိုမွတ္သားထားႏိုင္တဲ့ေနရာ ေပ့ါ။ ကြန္ပ်ဴတာတြင္အဓိကအားျဖင့္ RAM ႏွင့္ ROM ဆိုၿပီး မွတ္ဥာဏ္ ၂ မ်ိဳးရွိပါတယ္။
 
RAM ဆိုသည္မွာ Random Access Memory ၏ အတိုေခါက္ျဖစ္သည္။ အခ်က္အလက္ေတြကို ကြန္ပ်ဴတာဖြင့္ထားစဥ္ အေတာအတြင္း ခနတာမွ် သိမ္းထားေပးႏိုင္ေသာ မွတ္ဥာဏ္ျဖစ္သည္။ တြက္ခ်က္မႈပိုင္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳေသာ မွတ္ဥာဏ္ စနစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ အခ်က္အလက္ေတြကို အခ်ိန္တိုင္း အသစ္ေရးလိုက္၊ ဖ်က္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ေနရေသာေၾကာင့္ Temporary Memory ဟုလည္း ေခၚပါသည္။ RAM ေတြမွာ အခ်က္အလက္ေတြကို မွတ္သားထားႏိုင္ေစရန္ လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအင္တစ္ခုခု လိုအပ္သည္။
 
ROM ဆိုသည္မွာ Read Only Memory စနစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ အခ်က္အလက္ တစ္ခုကို အေသေရးသားထားႏိုင္ေသာ မွတ္ဥာဏ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ဥပမာ- CD ROM, DVD ROM တို႔သည္ ROM အမ်ိဳးအစားမ်ားျဖစ္သည္။ ေရးသားထားၿပီးသား အခ်က္အလက္ေတြကို ဖတ္လို႔သာရၿပီး၊ ျပန္ျပင္ေရးလို႔မရေအာင္ မွတ္သားထားႏိုင္ေသာေၾကာင့္ Permanent Memory ဟုတ္သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။ ROM ေတြမွာ အခ်က္အလက္ေတြကို မွတ္သားထားႏိုင္ေစရန္ လွ်ပ္စစ္အေထာက္အပံ့ ေပးထားရန္ မလိုပါ။
 
ကြန္ပ်ဴတာမွာအသုံးျပဳေနေသာ Hard Disk သည္ ROM အမ်ိဳးအစားမွတ္ဥာဏ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း၊ RAM ကဲ့သို႔ ျပန္ လည္ ေရးႏိုင္ ဖ်က္ႏိုင္ေသာ မွတ္ဥာဏ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ကြန္ပ်ဴတာမွာ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိမ္းထားႏိုင္ရန္ Hard Disk တစ္ခု လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။
 
ဥပမာ- သင္က စာစီစာကုံးတစ္ခုကို ေရးေနတယ္ဆိုပါစို႔ ၎စာေတြကို ကြန္ပ်ဴတာရဲ႕ Hard disk အတြင္းမွာ သိမ္းထား ႏိုင္ပါတယ္။ မသိမ္းထားမိဘူးဆိုရင္ေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာ ပိတ္ၿပီး ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ကြန္ပ်ဴတာျပန္ဖြင့္လွ်င္ ႐ိုက္ထားတဲ့ စာေတြမရွိေတာ့ပဲ အားလုံးအစမွ ျပန္႐ိုက္ရပါေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။
 
(Unicode)
 
ကြန္ပ်ဴတာမွာ Memory ဆိုတာ ဘာလဲ?
 
Memory ဆိုတာ မွတ္ဥာဏ္ စနစ္ျဖစ္ပါတယ္။ အခ်က္အလက္ေတြအေၾကာင္းအရာေတြကိုမွတ္သားထားႏိုင္တဲ့ေနရာ ေပ့ါ။ ကြန္ပ်ဴတာတြင္အဓိကအားျဖင့္ RAM ႏွင့္ ROM ဆိုၿပီး မွတ္ဥာဏ္ ၂ မ်ိဳးရွိပါတယ္။
 
RAM ဆိုသည္မွာ Random Access Memory ၏ အတိုေခါက္ျဖစ္သည္။ အခ်က္အလက္ေတြကို ကြန္ပ်ဴတာဖြင့္ထားစဥ္ အေတာအတြင္း ခနတာမွ် သိမ္းထားေပးႏိုင္ေသာ မွတ္ဥာဏ္ျဖစ္သည္။ တြက္ခ်က္မႈပိုင္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳေသာ မွတ္ဥာဏ္ စနစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ အခ်က္အလက္ေတြကို အခ်ိန္တိုင္း အသစ္ေရးလိုက္၊ ဖ်က္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ေနရေသာေၾကာင့္ Temporary Memory ဟုလည္း ေခၚပါသည္။ RAM ေတြမွာ အခ်က္အလက္ေတြကို မွတ္သားထားႏိုင္ေစရန္ လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအင္တစ္ခုခု လိုအပ္သည္။
 
ROM ဆိုသည္မွာ Read Only Memory စနစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ အခ်က္အလက္ တစ္ခုကို အေသေရးသားထားႏိုင္ေသာ မွတ္ဥာဏ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ဥပမာ- CD ROM, DVD ROM တို႔သည္ ROM အမ်ိဳးအစားမ်ားျဖစ္သည္။ ေရးသားထားၿပီးသား အခ်က္အလက္ေတြကို ဖတ္လို႔သာရၿပီး၊ ျပန္ျပင္ေရးလို႔မရေအာင္ မွတ္သားထားႏိုင္ေသာေၾကာင့္ Permanent Memory ဟုတ္သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။ ROM ေတြမွာ အခ်က္အလက္ေတြကို မွတ္သားထားႏိုင္ေစရန္ လွ်ပ္စစ္အေထာက္အပံ့ ေပးထားရန္ မလိုပါ။
 
ကြန္ပ်ဴတာမွာအသုံးျပဳေနေသာ Hard Disk သည္ ROM အမ်ိဳးအစားမွတ္ဥာဏ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း၊ RAM ကဲ့သို႔ ျပန္ လည္ ေရးႏိုင္ ဖ်က္ႏိုင္ေသာ မွတ္ဥာဏ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ကြန္ပ်ဴတာမွာ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိမ္းထားႏိုင္ရန္ Hard Disk တစ္ခု လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။
 
ဥပမာ- သင္က စာစီစာကုံးတစ္ခုကို ေရးေနတယ္ဆိုပါစို႔ ၎စာေတြကို ကြန္ပ်ဴတာရဲ႕ Hard disk အတြင္းမွာ သိမ္းထား ႏိုင္ပါတယ္။ မသိမ္းထားမိဘူးဆိုရင္ေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာ ပိတ္ၿပီး ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ကြန္ပ်ဴတာျပန္ဖြင့္လွ်င္ ႐ိုက္ထားတဲ့ စာေတြမရွိေတာ့ပဲ အားလုံးအစမွ ျပန္႐ိုက္ရပါေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။
 
Credit..CAG
Read times
Rate this item
(1 Vote)